PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW

Białystok, dnia 04.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Parametry

1

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Parametry 40%.


Białystok, dnia 20.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje:

a) do dnia 20.03.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

1.938.951,44 zł

b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.776.441,00 zł


Białystok, dnia 07.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 01.03.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

Dotyczy: SIWZ (zapytania 1-6)

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny wysokoczułej był zgodny z aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania analizator immunochemiczny pomocniczy używany, zainstalowany u Zamawiającego w roku 2015, wyprodukowany w roku 2014?

3. Dot. Zał. 3, punkt I.2.15 oraz I.3.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego, który ze względu na technologię i konstrukcję nie wymaga chłodzenia kalibratorów i próbek kontrolnych na pokładzie analizatora?

4. Dot. Rozdziału III, pkt. 1 b SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zinegrowanego, który produkowany jest przez innego producenta niż analizatory pomocnicze oraz analizator pasków testowych, wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki, i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym systemem, wraz z deklaracjami CE. W Deklaracji CE dla systemu umieszczone są obie firmy: producent aparatu i producent odczynników.

5. Dot. Załącznika 2: Prosimy o potwierdzenie czy podana przez Zamawiającego liczba oznaczeń zawiera już testy przewidziane na kalibracje i kontrole?

6. Dot. Załącznika nr 3: Szczegółowy opis zamówienia, II Analizator biochemiczny (pomocniczy) pkt. 4 i 19: Czy Zamawiający zgodzi się zaoferować dla jednego testu (Magnez) dwóch numerów katalogowych? Ilości zaoferowane kaset odczynnikowych będą uwzględniały odpowiednio podane przez Zamawiającego ilości oznaczeń dla analizatora biochemicznego pomocniczego i analizatora w systemie zintegrowanym. Odczynniki są gotowe do użycia.

Dotyczy: Wzoru umowy – Załącznika nr 5 do SIWZ (zapytania 7-13)

7. Dot. Par. 4 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

8. Dot. Par. 7 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

9. Dot. Par. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

10. Dot. Par. 9 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

11. Dot. Par. 9 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

12. Dot. Par. 10 ust. 1 lit. B: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

13. Dot. Par. 13 ust. 2-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Dotyczy: Wzoru umowy – Załącznika nr 6 do SIWZ (zapytania 14-18)

14. Dot. Par. 3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

15. Dot. Par. 3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatorów wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

16. Dot. Par. 4 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

17. Dot. Par. 7 ust. 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

18. Dot. Par. 15 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. Tak.

Ad 2. Tak.

Ad 3. Tak.

Ad 4. Tak.

Ad 5. Tak.

Ad 6. Tak.

Ad 7. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 8. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 9. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 10. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 11. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 12. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 13. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 14. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Prosimy zapoznać się z zapisami pkt V.4. w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Ad 15. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 16. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 17. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 18. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 26.02.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ, tj.:

a) w pkt X.B.2 SIWZ:

Zamiast: Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .xls., .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powinno być: Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx, .xls., .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

b) w pkt X.B.7.b) SIWZ:

Zamiast: wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, z uwzględnieniem informacji podanych w Instrukcjach do tego załącznika.

Powinno być: wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ (np. w formacie danych .xls, .xlsx, .ods), z uwzględnieniem informacji podanych w Instrukcjach do tego załącznika.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 19.02.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1. Czy w załączniku nr 3 „IV. Analizator pasków testowych moczu” w punkcie 9, Zamawiający dopuści analizator bez paska kalibracyjnego do codziennej autokalibracji zainstalowanego w analizatorze na stałe, ale z fabryczną kalibracją niewymagającą przeprowadzania jakiejkolwiek kalibracji w rutynowej pracy przez operatora analizatora?

2. Czy w załączniku nr 3 „IV. Analizator pasków testowych moczu” w punkcie 12, Zamawiający dopuści analizator bez możliwości automatycznego określenia przez aparat barwy próbki moczu, ale z możliwością jej ręcznego wprowadzenia?

3. Czy w załączniku nr 3 „IV. Analizator pasków testowych moczu” w punkcie 16, Zamawiający dopuści paski, których pola testowe mocowane są w sposób trwały, zapewniający uzyskiwanie poprawnych wyników w zakresie kontroli jakości, zarówno na poziomie wewnątrz jak i zewnątrzlaboratoryjnym?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 2. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 15.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów

nr referencyjny DZP-PN/2/2019

Identyfikator postępowania: b0b8ee7d-f830-4fe0-a2a3-ccf237dc58c0

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073763-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Odczynniki i środki kontrastowe.

2019/S 033-073763, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych,

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem (URL): www.onkologia.bialystok.pl .

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów:

Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, Elżbieta Boguska, Magdalena Dziamecka.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5) Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów.

Numer referencyjny: DZP-PN/2/2019.

II.1.2) Główny kod CPV: 33696000

II.1.3) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, eksploatacyjnych, płynów i innych odczynników oraz dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego i analizatorów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: nie.

II.2) Opis:

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV: 38434570.

II.2.3) Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:

a) dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, eksploatacyjnych oraz płynów i innych odczynników,

b) dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego, analizatorów pomocniczych (biochemicznego i immunochemicznego) i analizatora pasków testowych moczu.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w SIWZ i Załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia: Kryteria określone poniżej:

Kryterium jakości: Nazwa: Parametry – Waga: 40

oraz

Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach: 36,

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11) Informacje o opcjach: Opcje: tak

Opis opcji: Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 30% dostaw przedmiotu zamówienia, w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe:

Kwota wadium: 17.000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umów zostały opisane w Załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury: Procedura otwarta.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/03/2019, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 20/03/2019, Czas lokalny: 11:30.

Miejsce: Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, Polska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

a) który nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp,

b) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

3. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć, aktualny na dzień składania ofert JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BCO informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa powyżej jest wymagane, Zamawiający udostępni wzór oświadczenia na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e) dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (w tym zobowiązanie, innych podmiotów – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji tych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp),

f) oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) zawartych w Załączniku nr 4 do SIWZ,

g) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca dostarczy opisy lub inne podobne materiały dotyczące oferowanych urządzeń (np. firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty katalogowe, foldery, ulotki itp.), przetłumaczone na język polski, pochodzące od producenta lub dystrybutora urządzeń,

6. Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

7. Termin jednostkowej dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (dotyczy pkt III.1 a) SIWZ).

8. Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert): 60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 13/02/2019.

 

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

4 - Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń

6 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy dostawy

7 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy dzierżawy

8 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

9 - Klucz publiczny