BCO logo mini 

Białystok, dnia 07.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 1, Grupa 1.

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 2, Grupa 2.

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 3, Grupa 3.

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 4, Grupa 4.

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 5, Grupa 5.

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 6, Grupa 6.

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 7, Grupa 7.

1

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%


Białystok, dnia 05.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 05.07.2019 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM,
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
Grupa 1 – 446.094,00 zł,
Grupa 2 – 49.680,00 zł,
Grupa 3 – 831,60 zł,
Grupa 4 – 734,40 zł,
Grupa 5 – 5.056,56 zł,
Grupa 6 – 60.480,00 zł,
Grupa 7 – 133.667,28 zł.

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Grupa 1 – 446.094,00 zł
Grupa 2 – 54.056,16 zł
Grupa 3 – 831,60 zł
Grupa 4 – 734,40 zł
Grupa 5 – 5.056,56 zł
Grupa 6 – 39.960,00 zł
Grupa 7 – 133.667,28 zł

  


Białystok, dnia 03.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w pkt XII.1 SIWZ:
Zamiast: Cenę oferty w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cyfrą. (...)
Powinno być: Cenę oferty należy podać cyfrą. (...)

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 01.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 05.07.2019 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert – 05.07.2019 r. godz. 10:30.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej:
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ, tj. w § 5 ust. 4 pkt d) Załącznika nr 5 do SIWZ:
Zamiast: (...) wykonania zamówienia przez Dzierżawcę.
Powinno być: (...) wykonania zamówienia przez Dostawcę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 28.06.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Dot. SIWZ, rozdział IV termin wykonania zamówienia, pkt. 1: Prosimy o zmianę zapisu: „do 36 miesięcy” na zapis: „o kolejne 3 miesiące”.
2. Dot. SIWZ, załącznik 4 oświadczenia wykonawcy: Informujemy, że oferowany w grupie 5 cytrynian galu jest sprowadzany w procedurze importu docelowego. Prosimy więc o dodanie do punktu 7 oświadczenia zapisu: „zapis nie dotyczy produktów sprowadzanych do Polski w procedurze importu docelowego”.
3. Dot. Umowy § 2 ust. 3 – Prosimy o zmianę zapisu: „do 36 miesięcy” na zapis: „o kolejne 3 miesiące”.
4. Dot. Umowy § 4 ust. 3 – Prosimy o dodanie po słowie: „dni” słowa: „roboczych”.
5. Dot. Umowy § 4 ust. 4 – Prosimy o dodanie po słowie: „dni” słowa: „roboczych” oraz o dodanie zapisu: „Reklamacje jakościowe będą przyjmowane tylko w okresie ważności towaru reklamowanego”.
6. Dot. Umowy § 4 ust. 6 – Prosimy o zastąpienie zapisu: „(tj. w terminie 7 dni)” na zapis: „(tj. z najbliższej produkcji po dacie uznanej reklamacji”).
7. Dot. Umowy § 5 ust. 7 – Prosimy o dodanie po słowie: „dni” słowa: „roboczych”.
8. Ze względu na brak osób w firmie upełnomocnionych do jej reprezentacji, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 5 lipca 2019 r.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad. 1.
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis.
Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 4 Zmieniony do SIWZ, który zastępuje Załącznik nr 4 do SIWZ.
Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis.
Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis.
Ad. 5. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis.
Ad. 6. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis.
Ad. 7. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis.
Ad. 8. Patrz powyższą zmianę treści SIWZ dotyczącą przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


BCO logo mini
Białystok, dnia 25.06.2019 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę izotopów i radiofarmaceutyków
nr referencyjny DZP-PN/11/2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ