BCO logo mini

Białystok, dnia 04.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin jednostkowej dostawy

Grupa 1 (Część 1)

1

P.A.D. Technologies Ltd Sp. z o.o.

ul. Belgijska 11 lok. 9

02-511 Warszawa

60,00

00,00

60,00

oferta

najkorzystniejsza

Grupa 2 (Część 2)

1

P.A.D. Technologies Ltd Sp. z o.o.

ul. Belgijska 11 lok. 9

02-511 Warszawa

60,00

00,00

60,00

oferta

najkorzystniejsza

Grupa 3 (Część 3)

2

Artimed s.c., Ewa Donde, Dominika Donde-Antepowicz

ul. Lektykarska 4a

01-687 Warszawa.

60,00

00,00

60,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Termin jednostkowej dostawy 40%

 

 
Białystok, dnia 14.08.2019 r.

 Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 a) do dnia 14.08.2019 r. do godz. 09:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

P.A.D. Technologies Ltd Sp. z o.o., ul. Belgijska 11 lok. 9, 02-511 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy Grup 1 i 2).

Grupa 1    629.998,56 zł,

Grupa 2    271.499,58 zł.

Oferta nr 2:

Artimed s.c., Ewa Donde, Dominika Donde-Antepowicz, ul. Lektykarska 4a, 01-687 Warszawa.

Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych (dotyczy Grupy 3).

Grupa 3    585.001,44 zł.


b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Grupa 1 – 629.370,00 zł

Grupa 2 – 271.228,00 zł

Grupa 3 – 599.400,00 zł

 

 

BCO logo mini

Białystok, dnia 29.07.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę wewnętrznych protez piersi DZP-PN/19/2019

Identyfikator postępowania: d2285d5b-458b-4732-9e94-26427166dcb0

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354205-2019:TEXT:PL:HTML

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 144-354205)

2 - SIWZ

3 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4 - Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

6 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

8 - Klucz publiczny