BCO logo mini 
Białystok, dnia 18.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Doświadczenie

osób

wyznaczonych

do realizacji

zamówienia

1

Pożarski Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3

15-092 Białystok

50,85

40,00

90,85

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„GENO” Sp. z o.o.

ul. Witosa 135

16-100 Sokółka

48,60

40,00

88,60

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

SANBUD Sp. z o.o.

Sienkiewicze 3

16-070 Choroszcz

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

4

MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Kosiński

ul. Bitwy Białostockiej 4A/103

15-103 Białystok

57,33

40,00

97,33


Uzasadnienie wyboru
 Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
 Cena 60% i Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40%


Białystok, dnia 05.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 05.11.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
 

Oferta nr 1:

Pożarski Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3

15-092 Białystok

Cena brutto: 5.819.133,75 zł

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GENO” Sp. z o.o.

ul. Witosa 135

16-100 Sokółka

Cena brutto: 6.088.403,00 zł

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane SANBUD Sp. z o.o.

Sienkiewicze 3

16-070 Choroszcz

Cena brutto: 4.931.687,05 zł

Oferta nr 4:

MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Kosiński

ul. Bitwy Białostockiej 4A/103

15-103 Białystok

Cena brutto: 5.161.049,58 zł


b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
5.993.057,63 zł.
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:


Białystok, dnia 31.10.2019 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Załącznika nr 2 SIWZ w pkt V - Niskie prądy, instalacje teletechniczne.
Zamiast:
„Wykonanie instalacji pod Access Pointy, tym samym wyposażenia budynku w WiFi. Zakłada się 3 punkty na każdym piętrze. Access Point powinien być współpracujący z istniejącym kontrolerem Zamawiającego Wi-Fi DELL PowerConnect W3400. Model obecnie zainstalowany w jednostce – Aruba Networks IAP-105”
Powinno być:
„Wykonanie instalacji pod Access Pointy, tym samym wyposażenia budynku w WiFi. Zakłada się 3 punkty na każdym piętrze. Access Point powinien być współpracujący z istniejącym kontrolerem Zamawiającego Wi-Fi DELL PowerConnect W3400. Model obecnie zainstalowany w jednostce – Aruba Networks IAP-105.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania bezprzewodowego, które nie będzie współpracować z kontrolerem Dell PowerConnect W3400, ale będzie można na nim utworzyć jednorodną, zarządzaną z jednego miejsca sieć bezprzewodową, zapewniającą roaming użytkowników i centralną konfigurację zabezpieczeń.”
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


Białystok, dnia 30.10.2019 r. 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), informuje, że w dniu 24.10.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, zawierające zapytania. 
ZAPYTANIA: 
1. Proszę o podanie ilości okładzin ścian wewnętrznych płytą gipsową, określenie wysokości ścianki mobilnej SM1 oraz sposobu jej montażu do istniejącego stropu. 
2. Proszę o wskazanie rozwiązania dotyczącego podwieszenia ściany mobilnej SM1. 
WYJAŚNIENIA: 
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
Ad 1. A. Ilość okładzin płytą gipsową (g-k) ścian wewnętrznych należy określić na podstawie projektów wykonawczych, projektów wykonawczych zamiennych oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zapis szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: "UWAGA: Konstrukcje ścian działowych oraz wypełnienie szkieletu wełną zostały wykonane w I etapie robót. Każda ściana zabudowana jednostronnie w celu uzupełnienia instalacji podczas prac w II etapie. Do wykonania zabudowa płytami karton-gips jednostronnie oraz dwuwarstwowe gładzie gipsowe." 
Ściany istniejące murowane - wszystkie do przykrycia płytami karton-gips zgodnie z projektem architektonicznym wykonawczym. Słupy żelbetowe powstałe w I etapie - zgodnie z projektem architektonicznym zamiennym. 
B. Wysokość ścianki mobilnej SM1 - do poziomu sufitu podwieszanego. 
C. Sposób montażu ścianki mobilnej SM1 do istniejącego stropu zgodnie z rysunkiem A.76. 
Plik do pobrania: Rysunek A.76
Ad 2. Patrz wyjaśnienie Ad 1. pkt C. 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.  

Białystok, dnia 29.10.2019 r. 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 05.11.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 05.11.2019 r. godz. 11:30. 
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej: 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 24.10.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, zawierający zapytania. 
ZAPYTANIA: 
1. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zaniżone światło przejścia otworów drzwiowych ścianach murowanych korytarza parterze, 1 i 2 piętrze. Czy w cenie oferty należy uwzględnić przemurowanie, wykonanie nowych nadproży?
2. Ze względu na znaczne zawilgocenie ścian piwnicznych, czy należy przyjąć w cenie oferty ich osuszenie? 
3. Czy ze względu na ukształtowanie terenu, spadek w kierunku ul. Warszawskiej niezbędne jest wykonanie drenażu od strony drogi ppoż.? 
4. Czy iniekcję wykonujemy we wszystkich ścianach piwnicy? 
5. Proszę o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych schodów zewnętrznych SCH1, SCH2, muru oporowego M01, ławy Ł40 i wieńców WF2 i W2 
6. Proszę o wskazanie rozwiązania dotyczącego mocowania ściany SM2 przy witrynie W7. 
7. Czy jest konieczne zachowanie tak wysokiego  parametru izolacji dźwięku na poziomie Rw = 54 dbA dla ścianki mobilnej SM2, gdzie dla przyległej witryny W7 nie określono żadnych wymogów akustycznych? 
8. Czy oprawy awaryjne są pod centralny monitoring, centralną baterię czy z autotestem? 
WYJAŚNIENIA: 
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
Ad 1. Nie. Zamawiający informuje, że otwory drzwiowe w ścianach murowanych na parterze, I piętrze i II piętrze są wykonane zgodnie z projektem (wysokość otworów montażowych od 2,10 m do 2,17 m). 
Ad 2. Tak. Zamawiający informuje, że zakres prac jest opisany w projekcie wykonawczym architektury. 
Ad 3. Wykonanie drenażu nie jest wymagane. 
Ad 4. Tak. Zamawiający informuje, że zakres prac jest opisany w projekcie wykonawczym architektury. 
Ad 5. Zamawiający udostępnia rysunki schodów zewnętrznych SCH1 i SCH2, ławy Ł40, wieńców WF2 i W2. Zamawiający informuje, że mur oporowy nie wchodzi w zakres zamówienia. 
Pliki do pobrania: 
Rysunki: SCH1 i SCH2, Ł40, WF2 i W2
Ad 6. Zamawiający informuje, że mocowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem A.62 z projektu wykonawczego architektury. 
Ad 7. Zamawiający potwierdza, że jest koniecznie zachowanie parametru Rw = 54 dB dla ściany mobilnej SM2. 
Ad 8. Zamawiający wymaga opraw awaryjnych z autotestem. 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 

Białystok, dnia 24.10.2019 r. 
A. Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 8 (wzór umowy):
 
1) w części nagłówkowej:  
Zamiast: 
Załącznik nr 6 
Powinno być: 
Załącznik nr 8 
2) w § 3 w ust. 6: 
Zamiast:  
Wykonawca, przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf.  
Powinno być:
Wykonawca, przed zawarciem umowy dostarczył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf.  
3) w § 18 ust. 11:  
Zamiast: 
Z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności. 
Powinno być: 
Z zastrzeżeniem ust. 10 naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności. 
4) w § 18 ust. 17: 
Zamiast: 
W przypadku awarii urządzeń i/lub sprzętu, która nie została usunięta w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 i ust. 10 lub wystąpienia konieczności dokonania trzech napraw gwarancyjnych polegających na wymianie tych samych części/ elementów, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzeń i/lub sprzętu na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy. 
Powinno być: 
W przypadku awarii urządzeń i/lub sprzętu, która nie została usunięta w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 i ust. 11 lub wystąpienia konieczności dokonania trzech napraw gwarancyjnych polegających na wymianie tych samych części/ elementów, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzeń i/lub sprzętu na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy. 
5) w § 23 ust. : 
Zamiast: 
(…) na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 t.j. ze zm.) (…) 
Powinno być: 
(…) na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j. ze zm.) (…)
 
 
B. Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 23.10.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zawierający zapytania. 
ZAPYTANIA: 
1. Prosimy potwierdzenie, że parametr izolacyjności akustycznej Rw ściany mobilnej ma dotyczyć przebadanej całej kompletnej ściany łącznie z torem.
2. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, zieleń i dostawę i montaż elementów małej architektury? 
3. Jeżeli zakres zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, zieleń i dostawę i montaż elementów małej architektury to prosimy o udostępnienie przedmiarów robót na powyższy zakres prac. 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Izolacyjność akustyczna ściany mobilnej, zgodnie z projektem – 54 dB, dotyczy całej przegrody.
Ad 2. Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, zieleń, dostawę i montaż elementów małej architektury.
Ad 3. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przedmiar na zakres zamówienia, o którym mowa w pkt Ad 2. Udostępniony przedmiar staje się częścią Załącznika nr 5 do SIWZ.
 
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wszystkie przedmiary, zgodnie z pkt XII. 3 SIWZ, stanowią jedynie materiał pomocniczy przy obliczeniu ceny oferty.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 

BCO logo mini
Białystok, dnia 16.10.2019 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na roboty budowlane w budynku administracyjnym w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
nr referencyjny DZP.261.1.2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ