Białystok, dnia 28.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

Cena

Razem

Część nr 2, Grupa A2: Crizotinibum

2

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa

100,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: Cena 100%


 

Białystok, dnia 20.11.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupie A1. W tej grupie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Białystok, dnia 18.11.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 18.11.2019 r. do godz. 09:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
Servier Polska Services Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa.
Grupa A1  – 3.398.047,60 zł
Oferta nr 2:
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa.
Grupa A2  –  276.133,32 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Grupa A1 – 2.886.223,00 zł
Grupa A2 – 313.777,00 zł

 


BCO logo mini
 
Białystok, dnia 05.11.2019 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę produktów farmaceutycznych (cytostatyków)
nr referencyjny DZP.261.3.2019
 
Identyfikator postępowania: 8b50ba2f-7d59-449f-99da-711b4edc9718
 
 Pliki do pobrania:
 
2 - SIWZ