BCO logo mini

Białystok, dnia 16.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Ocena

techniczna

Zadanie 2 (Część 2) – Doposażenie toru laparoskopowego

3

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 3 (Część 3) – Cyfrowy ultrasonograf

2

Miro Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok. U1

03-808 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Ocena techniczna 40%

 

BCO logo mini

Białystok, dnia 13.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp. 

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Ocena

techniczna

Zadanie 1 (Część 1) – Urządzenie do chemioterapii dootrzewnowej/doopłucnej

1

RanD S.P.A.

Via Statale 12, n° 62

41036 Medolla (Modena)

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Ocena techniczna 40%


Białystok, dnia 11.12.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje:

a) do dnia 11.12.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

RanD S.P.A., Via Statale 12, n° 62, 41036 Medolla (Modena)

Zadanie 1

Cena brutto     270.000,00 zł

Oferta nr 2:

Miro Sp. z o.o, ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa

Zadanie 3

Cena brutto     249.976,00 zł

Oferta nr 3:

Olympus Polska Sp. z.o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Zadanie 2

Cena brutto     260.031,60 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 – 280.800,00 zł, Zadanie 2 – 280.800,00 zł, Zadanie 3 – 270.000,00 zł.

 
 

Białystok, dnia 09.12.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), zmienia w pkt. XI.2 treść SIWZ tj.: przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 11.12.2019 r. godz. 11:00.

W związku ze zmianą SIWZ oraz na podstawie art. 12a ust. 3 i art. 11c Pzp, Zamawiający informuje, że zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj.: w sekcji IV pkt. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-11, godzina: 11:00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 06.12.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1. Czy Zamawiający w zadaniu 2 „doposażenie toru laparoskopowego 1 komplet”, zgodzi się na wydzielenie pozycji V - Wideoendoskop 3D – 1 szt. do oddzielnego zadania?

2. Czy Zamawiający w zadaniu 2 „doposażenie toru laparoskopowego 1 komplet”, pozycja V Wideolaparoskop 3D – 1szt. dopuści możliwość sterylizacji - STERRAD, ETO, bez możliwości sterylizacji w autoklawie?

3. Dot. projektu umowy par. 4 ust. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na: „W przypadku trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu urządzenia Dostawca wymieni urządzenie na nowe"?Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.

4. Prosimy o doprecyzowanie sposobu wypełnienia tabeli (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):Czy oferowaną wartość należy podać tylko w parametrach punktowanych (wykropkowane miejsca) a w pozostałych „szarych komórkach" potwierdzić spełnianie parametrów słowem TAK czy też należy potwierdzić słowem TAK i wpisać konkretne oferowane wartości we wszystkich parametrach?

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 Pzp)

UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas wypełniania Załącznika nr 2, naniósł w ww. załączniku dopuszczone oferowane parametry.

Ad 1. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad 3. Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 8 wzoru umowy – Załącznik nr 5.1 do SIWZ:

Zamiast: „W przypadku trzech napraw tego samego urządzenia Dostawca wymieni urządzenie na nowe”.

Powinno być: W przypadku trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu urządzenia Dostawca wymieni urządzenie na nowe”.

Ad 4. Zamawiający wyjaśnia, że w tabelach w Załącznikach nr 2, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wypełnił tabele w miejscach wykropkowanych (na białym tle):

a) podając: oferowane parametry punktowane,

b) skreślając TAK lub NIE (dotyczy jedynie pkt 2.48 w Załączniku nr 2.2),

c) podając: nazwę, typ urządzenia, producenta, rok produkcji, oferowanych urządzeń.

Wykonawcą składając ofertę oraz podpisując się pod Załącznikami nr 2, będącymi szczegółowymi opisami przedmiotu zamówienia, deklaruje, że oferuje urządzenia, które spełniają wymagania opisane w tych załącznikach. Dodatkowe informacje (poza wymienionymi powyżej w wyjaśnieniu Ad 4 lub o parametrach dopuszczonych, o których mowa w Uwagach na wstępie wyjaśnień – patrz wyżej) oraz deklaracje (typu: TAK, przekopiowywanie wszystkich parametrów oferowanych zgodnymi z wymaganymi) są zbędne.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 04.12.2019 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚĆI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje, że w oparciu o art. 11c Pzp zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj.:

Zamawiający w sekcji IV pkt. 6.6) dodaje następujący tekst: Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

 


BCO logo mini
Białystok, dnia 03.12.2019 r.
  
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na dostawę urządzeń medycznych
nr referencyjny DZP.261.5.2019
   
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ