BCO logo mini

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Parametry
Część nr 1, Zadanie 1.
2
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 2, Zadanie 2.
1
Werfen Polska Sp. z o.o.
ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa.
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Parametry 40%.


Białystok, dnia 17.09.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 17.09.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Werfen Polska Sp. z o.o.
ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa.
Zadanie 2 – 289.403,82 zł
Oferta nr 2:
Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa.
Zadanie 1 – 625.028,40 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 – 626.540,40 zł
Zadanie 2 – 272.103,00 zł
 

Białystok, dnia 15.09.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 10, 11 i 14.09.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Zważywszy, że poniższy zapis w umowie powierzenia przetwarzania:
"Administrator zawarł z Przetwarzającym w dniu ....................... r. umowę nr ............................ na dzierżawę analizatora (zwaną dalej „Umową Główną”).
1) w celu realizacji Umowy Głównej, w tym dla celów związanych z wykonaniem dzierżawy analizatora, Przetwarzający może mieć dostęp do danych osobowych kontrahentów, pracowników i pacjentów BCO, (...)"
w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie będzie zgodny ze stanem faktycznym ze względu na stosowanie w naszych analizatorach środków technicznych uniemożliwiających taki dostęp, a także w żadne inny sposób nie będzie dochodzić do przetwarzania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych osobowych, dla których Zamawiający jest Administratorem, prosimy o odstąpienie od podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako bezprzedmiotowej.
2. Dotyczy Wzoru umowy dostawy – Załącznik nr 6.1: §4 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje ww. postanowienia na zapis w brzmieniu: „Dostawca będzie uwzględniał uzasadnione reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na własny koszt, a czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie będzie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia reklamacji”. Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni kalendarzowych jest trudna do wykonania.
3. Dotyczy Wzoru umowy dostawy – Załącznik nr 6.1: §9 ust. 5: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ww. postanowieniu umowy wymaga, aby do każdej dostawy była załączana faktura VAT? Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do każdej dostawy nie była załączana faktura VAT? Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej faktury VAT (w formacie .pdf) na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej?
4. Dotyczy Wzoru umowy dostawy – Załącznik nr 6.1: §9 ust. 8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
5. Dotyczy Wzoru umowy dzierżawy – Załącznik nr 6.2: §3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od dnia zawarcia umowy” na „od dnia podpisania umowy przez obie Strony”
6. Dotyczy Wzoru umowy dzierżawy – Załącznik nr 6.2: §6 ust. 2: Uprzejmie prosimy o dodanie wyrażenia: „w przypadku gdy usterki nie da się usunąć zdalnie”. Dopuszczenie napraw zdalnych zdecydowanie przyspieszy ich wykonanie.
7. Dotyczy Wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 6.3: §1 ust. 1:
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie celu przetwarzania danych osobowych. W zakresie pakietu nr 1 jest to w szczególności sprawowanie nadzoru serwisowanego na wydzierżawianych urządzeniach.
8. Dotyczy Wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 6.3: §3 ust. 6: Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie zdania: „Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem”. Przekazywanie innych danych prowadziłoby do gromadzenia danych nadmiarowych przez Zamawiającego, a wskazany zapis prowadziłby do sytuacji zmuszenia Wykonawcy do przekazywania danych Zamawiającemu do których Zamawiający nie jest upoważniony. W rezultacie doprowadziłby do naruszenia RODO zarówno przez
Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.
9. Czy Zamawiający dopuści aparat używany z r 2018 po szczegółowym przeglądzie technicznym?

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. We Wzorze umowy dzierżawy (Załącznik nr 6.2 do SIWZ) w § 3 ust. 1 Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, podłączyć do sieci komputerowej, dokonać integracji z systemem HIS komputer do współpracy z analizatorami a także przeszkolić personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Wszystkie wymienione czynności związane będą z dostępem serwisantów do danych osobowych pacjentów przetwarzanych w systemie HIS. Dodatkowo osoba szkoląca personel może mieć dostęp do danych osobowych pracowników BCO poprzez sporządzenie listy obecności czy tez wystawienie certyfikatów dla przeszkolonych osób.
Zamawiający we Wzorze umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 6.3 do SIWZ):
a) w pkt. 1.1), 1.2), § 1 ust. 2, § 2 ust. 1, § 2 ust. 6 usuwa słowo „kontrahentów” i w § 3 ust. 6 lit. c usuwa słowo „kontrahenta”,
b) dodano Klauzulę informacyjną dla kontrahenta Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
W związku z powyższymi zmianami w Załączniku nr 6.3 do SIWZ, Zamawiający udostępnia Załącznik nr 6.3 Zmieniony do SIWZ. Udostępniony załącznik uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej, oraz zastępuje Załącznik nr 6.3 do SIWZ.
Ad 2. § 4 ust. 5 wzoru umowy dostawy uzyskuje brzmienie:
„Dostawca będzie uwzględniał uzasadnione reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na własny koszt, a czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie będzie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia reklamacji”.
Ad 3. Tak. Faktura VAT do każdej dostawy.
Ad 4. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 5. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 6. § 6 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy uzyskuje brzmienie:
„Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do maksymalnie 24 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku gdy usterki nie da się usunąć zdalnie.”
Ad 7. W § 2 ust. 1 wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Zamiast:
„Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe kontrahentów, pracowników i pacjentów BCO w zakresie danych przetwarzanych w szczególności przy użyciu systemów informatycznych BCO oraz w zakresie objętym Umową Główną (dalej, jako „dane osobowe”), a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Głównej, w tym w szczególności dla celów wykonania dostawy zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej.”
Powinno być:
„Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe pracowników i pacjentów BCO w zakresie danych przetwarzanych w szczególności przy użyciu systemów informatycznych BCO oraz w zakresie objętym Umową Główną (dalej, jako „dane osobowe”), w zakresie sprawowania nadzoru serwisowego na wydzierżawionych urządzeniach a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania tych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Głównej, w tym w szczególności dla celów wykonania dostawy zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej.”
Udostępniony Załącznik nr 6.3 Zmieniony uwzględnia powyższą zmianę.
Ad 8. Zamawiający w § 3 ust. 6 wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych dodaje:
„Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych dotyczących realizacji umowy Głównej, których Powierzający jest Administratorem.”
Udostępniony Załącznik nr 6.3 Zmieniony uwzględnia powyższą zmianę.
Ad 9. Tak

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 11.09.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 11.09.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Dotyczy pkt 1, Zadanie I, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Analizator hematologiczny (główny): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z rokiem produkcji 2018, w pełni sprawnego i z pełną gwarancją producenta?
2. Dotyczy pkt 1, Zadanie I, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Analizator hematologiczny (pomocniczy): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z rokiem produkcji 2018, w pełni sprawnego i z pełną gwarancją producenta?
3. Dotyczy Zadania I, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Analizator hematologiczny główny i pomocniczy: Czy Zamawiający wymaga, aby hematokryt był mierzony a nie wyliczany?
4. Dotyczy Załącznika 2.1, Formularz asortymentowo-cenowy: Czy Zamawiający przez zapis w kolumnie 4 „Ilość w 1 opakowaniu” rozumie wielkość (konfekcjonowanie) pojedynczego opakowania?
5. Dotyczy pkt 10, Zadanie I, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Analizator hematologiczny (główny): Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga weryfikacji wyniku płytek krwi z użyciem barwnika fluorescencyjnego, dedykowaną metodą pomiarową o wysokim współczynniku korelacji z metodą referencyjną (CD41/61) wraz z pomiarem frakcji niedojrzałych płytek jako parametrem diagnostycznym prezentowanym na wyniku pacjenta w wartościach bezwzględnych jak i odsetkowych oraz przesyłanym do systemu informatycznego?
6. Dotyczy pkt 6, ppkt 5, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Analizator hematologiczny (główny i pomocniczy): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, w których parametr MPV jest wyliczany, tak jak we wszystkich dostępnych na rynku analizatorach, a nie mierzony i w związku z powyższym nie posiada wyspecyfikowanego zakresu liniowości?
7. Dotyczy pkt 6 ppkt 6, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Analizator hematologiczny (główny): Czy Zamawiający dopuści aby zakresy liniowości dla retikulocytów (RETC) były tożsame dla obu oferowanych analizatorów tj. 0-23%?

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Tak, ale po pełnym, szczegółowym przeglądzie technicznym analizatora.
Ad 2. Tak, ale po pełnym, szczegółowym przeglądzie technicznym analizatora.
Ad 3. Tak.
Ad 4. Tak.
Ad 5. Tak. Weryfikacja wyniku płytek krwi z użyciem barwnika fluorescencyjnego jako opcja wątpliwego wyniku o niskiej wartości płytek krwi.
Ad 6. Tak.
Ad 7. Tak.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 11.09.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 11.09.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIE:
1. Czy Zamawiający dopuści aparat używany z r 2018 po szczegółowym przeglądzie technicznym?

WYJAŚNIENIE:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający nie może udzielić wyjaśnienia na tak zadane zapytanie, ponieważ nie określa ono, którego Zadania dotyczy.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.


BCO logo mini
Białystok, dnia 08.09.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów
nr referencyjny DZP.261.17.2020

Identyfikator postępowania: 32bd16af-232e-4202-9f12-938da1954482

Pliki do pobrania:
2 – SIWZ