BCO logo mini
Białystok, dnia 10.02.2021 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin wykonania zamówienia
Doświadczenie
projektanta
1
Ascoinstal Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
60,00
20,00
20,00
100,00
ofert
najkorzystniejsza
2
MK-BUD Firma
Budowlana-Handel
Mariusz Kosiński
ul. Michała Motoszko 26
15-111 Białystok
41,54
13,33
20,00
77,52
 
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena 60%, Termin wykonania zamówienia 20% i Doświadczenie projektanta 20%

 
Białystok, dnia 11.01.2021 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
 
a) do dnia 11.01.2021 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Ascoinstal Sp. z o.o.
ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy: do 120 dni
785.797,80 zł
Oferta nr 2:
MK-BUD Firma Budowlana - Handel Mariusz Kosiński
ul. Michała Motoszko 26, 15-111 Białystok
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy: do 180 dni
1.135.000,00 zł
 
b) Zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1.107.000,00 zł
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 
 

Białystok, dnia 07.01.2021 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniu 30.12.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
1. Czy Zamawiający potwierdzi, że warunek określony w „V. Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1.2) C” zostanie spełniony, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykażą jego spełnienie? – Dot. Wykonawców Wspólnie biorących udział w postępowaniu (np. konsorcja, spółki cywilne).
2. Czy – ze względu na procedurę odwróconą – Zamawiający potwierdza, że na etapie składania ofert Wykonawca nie musi składać dokumentów dotyczących doświadczenia projektantów?
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione gdy Wykonawcy wspólnie wykażą ich spełnienie z zastrzeżeniem pkt V.5.d) SIWZ w brzmieniu:
„d) warunki określone w pkt 1.2 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie (za wyjątkiem warunku określonego w pkt. 1.2 c (jeżeli został określony przez Zamawiającego) – tj. wykazane przez Wykonawców doświadczenie w zakresie krotności realizacji danego zamówienia nie podlega sumowaniu),”
Oznacza to, że Wykonawcy składający ofertę wspólną spełnią warunki udziału w postępowaniu jeżeli łącznie wykonali co najmniej 2 usługi projektowe i co najmniej 2 roboty budowalne (w zakresie i o wartości określonych w SIWZ), np. gdy Wykonawca składający ofertę wspólną realizujący roboty budowlane wykaże się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych a Wykonawca realizujący usługi projektowe wykaże się wykonaniem co najmniej 2 usług projektowych.
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy ofertę wspólną składają np. Wykonawca realizujący roboty budowalne, który może wykazać się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych i dwóch Wykonawców realizujących usługi projektowe, którzy mogą wykazać się wykonaniem tylko 1 usługi projektowej każdy.
Ad 2. Tak. Zgodnie z SIWZ
 
Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 
Białystok, dnia 31.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP) informuje, że przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 11.01.2021 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 11.01.2021 r. godz. 11:30.
 
Zamawiający zmienia:
 
1. treść SIWZ:
 
a) w pkt XI.3.
Zamiast: (…) 04.01.2021 r. do godz. 11:00.
Powinno być: (…) 11.01.2021 r. do godz. 11:00.
 
b) w pkt XIII.Ad 3.8.
Zamiast:
(Załącznik nr 3 do SIWZ)
Powinno być:
(Załącznik nr 1 do SIWZ)
 
c) w pkt V.1.2).C.
Zamiast:
C3) Warunek 3
Powinno być:
C4) Warunek 3
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 
2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:
 
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.6.2).
Zamiast: Data: 04.01.2021, godzina: 11:00.
Powinno być: Data: 11.01.2021, godzina: 11:00.
 
b) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.3).
Zamiast: C3) Warunek 3
Powinno być: C4) Warunek 3
 
 

Białystok, dnia 23.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 18 i 21.12.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA:
1. Czy Zamawiający dysponuje projektem konstrukcyjnym ścian, stropów i dachu dla adaptowanej części pomieszczeń? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.
2. Czy Zamawiający dysponuje projektem osłon stałych dla pracowni, w której obecnie znajduje się aparat TK? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie. Sprawa ważna, by określić czy w nowym umiejscowieniu będą konieczne wymiana stolarki ochronnej oraz zmiana osłon na ścianach?
3. Czy Zamawiający dysponuje projektem osłon stałych dla pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany aparat TK? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.
4. Czy Zamawiający dysponuje kartami technicznymi istniejącego agregatu wody lodowej? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.
5. Czy Zamawiający dysponuje kartami technicznymi istniejącego TK?
6. Czy Zamawiający posiada aktualny scenariusz pożarowy budynku z podziałem na strefy? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.
7. Prosimy o potwierdzenie czy istnieje możliwość doposażenie istniejącego systemu SAP dla adaptowanych pomieszczeń bez konieczności jego rozbudowy? Prosimy o podanie nazwy centrali p.poż.
8. Prosimy o wskazanie miejsca zasilania kabla energetycznego dla przeniesionego aparatu TK oraz pomieszczeń z adaptacji.
9. Prosimy o informację czy istniejąca szafa RAC ma możliwość dołożenia okablowania dla nowo projektowanych gniazd i nie będzie wymagało przeniesienia i rozbudowy istniejącego układu?
10. Prosimy o informację czy istniejąca centrala wentylacyjna, która będzie obsługiwała nowo projektowane pomieszczenia TK jest sprawna i nie będzie objęta gwarancją wykonania robót? Prosimy o udostępnienie karty technicznej istniejącej centrali z pomieszczenia symulatora oraz aktualnych pomiarów wentylacji mechanicznej dla istniejącej pracowni symulatora.
11. Prosimy o informację czy - wraz z adaptacją - Zamawiający będzie wymagał jakiegokolwiek wyposażenie medycznego i meblowego od wykonawcy adaptacji? Jeśli tak, prosimy o zestawienie urządzeń.
12. Czy Zamawiający potwierdza, że jedna osoba może pełnić zarówno funkcję Kierownika, jak i Projektanta?
13. Czy Zamawiający potwierdza, że referencje dot. projektu/wykonania robót w pracowniach z grupy diagnostyki obrazowej (np. Gamma Kamera, Rezonans Magnetyczny, RTG, Angiograf) są równoważne z Tomografem Komputerowym? Chodzi o zapisy: „(…) co najmniej 2 usługi projektowe obejmujące projekt budowalny i wykonawczy w zakresie branży elektrycznej, dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia, w tym co najmniej 1 usługę projektową, obejmującą zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej(…)” oraz „(…) co najmniej 2 roboty budowalne o łącznej wartości 1 200 000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto), w tym: co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej(…)”.
14. Czy Zamawiający uzna Warunek 2 za spełniony, gdy Wykonawca wykonał roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie pomieszczeń pracowni RTG, mammotomii i mammografii, spełniających wymagania ochrony radiologicznej oraz wyposażone w specjalistyczne aparaty? Tym samym zapisy zmieniając w punkcie V.1.C2) SIWZ na: „Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowalne o łącznej wartości 1 200 000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto), w tym: co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej lub pomieszczeń pracowni RTG lub pracowni mammotomii lub pracowni mammografii, spełniających wymagania ochrony radiologicznej oraz wyposażone w specjalistyczne aparaty”.
15. Czy Zamawiający uzna Warunek 1 za spełniony, gdy Wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę projektową obejmującą zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni RTG, mammotomii i mammografii? Tym samym zapisy zmieniając w punkcie V.1.C1) SIWZ na: „Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi projektowe o łącznej wartości 100.000,00 zł brutto (w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto) obejmujące sporządzenie projektu budowalnego oraz wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej obiektów służby zdrowia w zakresie:
a) robót konstrukcyjno-budowlanych,
b) sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
w tym co najmniej 1 usługę projektową obejmująca zaprojektowanie pomieszczeń dla pracowni tomografii komputerowej lub pomieszczeń pracowni RTG lub pracowni mammotomii lub pracowni mammografii.
Zamawiający dopuszcza wykazanie się wykonaniem w każdej z usług mniejszym zakresem niż wskazany powyżej, pod warunkiem wykazania się wykonaniem łącznie całego zakresu w maksymalnie dwóch usługach”.
16. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa, montaż i uruchomienie aparatu TK, tym samym odpowiedzialność za rozruch, szkolenia personelu oraz warunki gwarancji urządzenia TK związane z konserwacją i serwisami oraz testami odbiorczymi są poza zakresem przedmiotu zamówienia i poza robotami Wykonawcy. Biorąc pod uwagę, iż przedmiotowy aparat jest już użytkowany Wykonawca nie może brać na siebie odpowiedzialności gwarancyjnej.
17. Prosimy o określenie czy przedmiotowe zamówienie będzie wymagało pozwolenia na użytkowanie? Biorąc pod uwagę, że dostawa, montaż i uruchomienie aparatu TK będą poza zakresem Wykonawcy pozwolenie na użytkowanie nie powinno być w zakresie Wykonawcy.
 
WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
Ad 1. Tak. Zamawiający dysponuje archiwalnym projektem budowalnym „Przebudowy zespołu pomieszczeń Symulatora w budynku Przyśpieszacza Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 12 w Białymstoku”.
 
 
Ad 2. Tak. Zamawiający dysponuje archiwalnym projektem ochrony radiologicznej Pracowni Symulatora komputerowego.
 
 
Ad 3. Nie. W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzi sporządzenie Projekt ochrony radiologicznej dla Pracowni TK wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta aparatu oraz aktualnymi przepisami i normami.
Ad 4. Tak.
 
 
Ad 5. Tak. Zamawiający dysonuje kartami technicznymi i wytycznymi instalacyjnymi firmy Siemens zawartymi w Projekcie prac adaptacyjnych pomieszczeń do instalacji tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS firmy Siemens.
 
 
Ad 6. Tak.
 
Scenariusz do pobrania: zał. nr w5 i nr w5_1
 
Ad 7. Zamawiający informuje, że istniejącą centralę można rozbudować o dodatkowe elementy w postaci czujek pożarowych. Nazwa centrali p.poż. to Centrala POLON 400.
Ad 8. Zasilanie z istniejącej rozdzielni elektrycznej wskazano na rzucie budynków.
 
 
Ad 9. Istnieje możliwość dołożenia okablowania dla nowo projektowanych gniazd do istniejącej szafy rack. Wykonawca jednak ma wyposażyć szafę w nowy patchpanel oraz oznakować go zgodnie z utworzonymi gniazdami po stronie pomieszczeń.
Ad 10. Zamawiający informuje, że istniejąca centrala wentylacyjna obsługująca pomieszczenia symulatora jest sprawna i po wykonaniu robót zostanie objęta gwarancją wykonania robót w zakresie wprowadzonych zmian w instalacji. Wszelkie pomiary wentylacji mechanicznej należy wykonać we własnym zakresie przed przystąpienie do prac projektowych.
Ad 11. Nie.
Ad 12. Tak. Pod warunkiem posiadania przez te osoby odpowiednich uprawnień budowlanych we właściwym zakresie określonym w SIWZ.
Ad 13, 14 i 15. Zamawiający informuje, że w dniu 22.12.2020 r. zmienił warunki udziału w postępowaniu. Patrz informacja na stronie internetowej Zamawiającego.
Ad 16. Zamawiający potwierdza, że przedmiotowy aparat jest już użytkowany i jego przeniesienie do nowej lokalizacji, montaż i uruchomienie aparatu TK, tym samym odpowiedzialność za rozruch oraz warunki urządzenia TK związane z konserwacją i serwisami oraz testami odbiorczymi są poza zakresem przedmiotu zamówienia i poza robotami Wykonawcy.
Ad 17. Zamawiający wyjaśnia, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie aparatu TK nie leży po stronie Wykonawcy.
 
Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść w nagłówkach tabel a, b i c w Załączniku nr 7 do SIWZ:
 
Zamiast: pracowni tomografii komputerowej.
Powinno być: pracowni diagnostyki obrazowej.
 
W związku z powyższymi zmianami w Załączniku nr 7 do SIWZ, Zamawiający udostępnia Załącznik nr 7 Zmieniony do SIWZ, który zastępuje Załącznik nr 7 do SIWZ.
 
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 

Białystok, dnia 22.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP) informuje, że zgodnie z art. 12a Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 04.01.2021 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 04.01.2021 r. godz. 11:30.
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia:
 
1. treść SIWZ:
 
a) w pkt XI.3.
Zamiast: (…) 28.12.2020 r. do godz. 11:00.
Powinno być: (…) 04.01.2021 r. do godz. 11:00.
 
b) w pkt V.1.2.C. (wszędzie gdzie występuje)
Zamiast:
pracowni tomografii komputerowej
Powinno być:
pracowni diagnostyki obrazowej.
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 
2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:
 
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.6.2).
Zamiast: Data: 28.12.2020, godzina: 11:00.
Powinno być: Data: 04.01.2021, godzina: 11:00.
 
b) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.3).
Zamiast: pracowni tomografii komputerowej (wszędzie gdzie występuje).
Powinno być: pracowni diagnostyki obrazowej.
 
 


Białystok, dnia 17.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia:
 
A) treść w Załączniku nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.
 
1. w pkt 1.1.1.:
Zamiast:
„(…) wraz z relokacją, montażem i uruchomieniem aparatu TK znajdującego się w sąsiednim budynku”
Powinno być:
„(…) pod relokację, montaż i uruchomienie aparatu TK znajdującego się w sąsiednim budynku”
 
2. w pkt 2.1.:
Zamiast:
„(…) wykonanie koniecznych prac budowlanych wraz dostawą, montażem i uruchomieniem istniejącego aparatu TK oraz wszystkich niezbędnych urządzeń towarzyszących w pomieszczeniach objętych opracowaniem w Białostockim Centrum Onkologii”
Powinno być:
„(…) wykonanie koniecznych prac budowlanych pod dostawę, montaż i uruchomienie istniejącego aparatu TK oraz wszystkich niezbędnych urządzeń towarzyszących w pomieszczeniach objętych opracowaniem w Białostockim Centrum Onkologii”
 
B) treść SIWZ:
 
1. skreśla pkt VII.2.A.f.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszczony na stronie internetowej w Plikach do pobrania link do klucza publicznego utracił ważność.
 
2. w pkt X.2.B.1:
Zamiast:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Powinno być:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca ma obowiązek zaszyfrowania oferty zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej UZP: „Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.” W formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
 
3. w pkt XI.2.b:
Zamiast:
a) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji wspomagającej miniPortal (szyfrowanie/deszyfrowanie), dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie za pomocą klucza prywatnego i rozpakowanie archiwum (np. ZIP).
Powinno być:
a) Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert przy pomocy miniPortalu i rozpakowanie archiwum (np. ZIP).
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 

BCO logo mini
Białystok, dnia 10.12.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przyspieszacza nr 3 w Białostockim Centrum Onkologii na pracownię tomografu komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi
nr referencyjny DZP.261.25.2020
 
Identyfikator postępowania: 6e845cde-ff4f-476f-8271-188d6524935d
 
Pliki do pobrania:
1 – Ogłoszenie o zamówieniu (764536-N-2020)
2 – SIWZ