PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

 

 

Białystok, dnia 17.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Ocena techniczna

Zadanie 1 (Część 1)

3

Getinge Polska sp. z o.o.

ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

60,00

00,00

20,00

80,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 2 (Część 2)

1

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. J.K. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

-

-

-

-

-

2

VERSAMED B. Gregorek Ł. Giczan s.c.

ul. Zwycięstwa 18, 15-703 Warszawa

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

4

Konkret Sp. z o.o. Sp.K,

ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno

59,00

00,00

8,00

67,00

-

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Gwarancja 20% i Ocena techniczna 20%

 


 

Białystok, dnia 18.04.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w informacji zamieszczonej w dniu 16.04.2019 r. na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w adresie Wykonawcy, który złożył Ofertę nr 2:

zamiast: 15-703 Warszawa

powinno być: 15-703 Białystok

 


 

Białystok, dnia 16.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 16.04.2019 r. do godz. 9:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Tronus Polska Sp. z o.o., ul. J.K. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

Okres gwarancji:

a) dotyczy Zadania 2: 36 miesięcy

Zadanie 2 504 423,00 zł

Oferta nr 2:

VERSAMED B. Gregorek Ł. Giczan s.c., ul. Zwycięstwa 18, 15-703 Warszawa

Okres gwarancji:

a) dotyczy Zadania 2: 36 miesięcy

Zadanie 2 298 129,86 zł

Oferta nr 3:

Getinge Polska sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

Okres gwarancji:

a) dotyczy Zadania 1: 24 miesiące

Zadanie 1 1 699 354,58 zł

Oferta nr 4:

Konkret Sp. z o.o. Sp.K, ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno

Okres gwarancji:

a) dotyczy Zadania 2: 24 miesiące

Zadanie 2 303 170,40 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 – 1.736.705,88 zł, Zadanie 2 – 250.095,90 zł

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 23).

 


 

Białystok, dnia 10.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 poprawia oczywiste omyłki pisarskie w pkt 2 kolumna 3 tabel „Warunki gwarancji i serwisu” w Załącznikach nr 2.1 zmieniony 2 i nr 2.2 zmieniony do SIWZ:

 

Zamiast: „Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna”

Powinno być: „Parametr podlegający ocenie w kryterium Gwarancja”

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 10.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii na podstawie art. 38 zmienia treść udzielonych wyjaśnień z dnia 08.04.2019 r.

ZAPYTANIE:

135. Czy tak samo jak skaner bezprzewodowy sam komputer mysz i klawiatura powinny być odporne na negatywne czynniki zewnętrzne (wysoka temperatura, wilgotność, kondensacja pary wodnej)?

WYJAŚNIENIE:

zamiast:

Ad 135. Tak.

powinno być:

Ad 135. Tak samo jak skaner bezprzewodowy, komputerowa mysz i klawiatura powinny być odporne na negatywne czynniki zewnętrzne (wysoka temperatura, wilgotność, kondensacja pary wodnej).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 09.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 poprawia oczywista omyłkę pisarską w pkt III.3 SIWZ:

 

Zamiast: „Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy zadania stanowiące części zamówienia, tj.:”

Powinno być: „Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania stanowiące części zamówienia, tj.:”

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


 

Białystok, dnia 08.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 18 i 19.03.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający treść zapytań i udzielonych wyjaśnień zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego (patrz Pliki do pobrania poz. nr 17).

Pliki do pobrania:

17 – Zapytania i udzielone wyjaśnienia z dnia 08.04.2019 r.

 


 

Białystok, dnia 01.04.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na dzień 16.04.2019 r. godz. 09:00. Otwarcie ofert – 16.04.2019 r. godz. 11:30.

 

Zamawiający w związku ze zmianą treści ogłoszenia oraz w związku z przedłużeniem terminu składania ofert:

1 zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (pliki do pobrania: poz.1):

a) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3)

Zamiast: 6. Wykaz pozostałych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Powinno być: 6. Wykaz pozostałych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3)

Zamiast:

Powinno być:

g) oświadczenia Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d) zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ,

h) opisy lub inne podobne materiały dotyczące oferowanego w Zadaniu 1 i 2 przedmiotu zamówienia (np. firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty katalogowe, foldery, ulotki itp.), przetłumaczone na język polski, pochodzące od producenta lub dystrybutora urządzeń/sprzętów/mebli.

i) dotyczy Zadania 1 Podzadania 1 i 2 (tabela „Zapisy dotyczące Podzadania 1 i 2” pkt 6 Załącznik nr 2.1 do SIWZ)

- autoryzacja producenta systemu komputerowego o kompatybilności systemu komputerowego z oferowanymi: myjniami-dezynfektorami i sterylizatorami parowymi,

- autoryzacja producentów myjni–dezynfektorów, sterylizatorów parowych o kompatybilności z oferowanym systemem komputerowym.

j) dotyczy Zadania 1 Podzadanie 2 pkt II.1 i III.1-6 Załącznika nr 2.1:

- pkt II.1 – Wyniki z testu SPECINT_Rates 2006 Base potwierdzające spełnianie wymagań (np. wydruk ze strony, Print Screen ekranu) lub link do strony internetowej jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/,

- pkt III.1-6 – Wyniki z testu PassMark – CPU Mark (High End CPUs) potwierdzające spełnianie wymagań (np. wydruk ze strony, Print Screen ekranu) lub link do strony internetowej jeżeli będą one dostępne dla oferowanego procesora na stronie: http://www.cpubenchmark.net/.

c) Miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.2).

Zamiast: Data: 08/04/2019, Czas lokalny: 11:00.

Powinno być: Data: 16/04/2019, Czas lokalny: 09:00.

d) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany data: IV.2.7).

Zamiast: Data: 08/04/2019, Czas lokalny: 11:30.

Powinno być: Data: 16/04/2019, Czas lokalny: 11:30.

e) Inne dodatkowe informacje:

W sekcji VI.3) w pkt. 6 po ppkt f) dodaje się kolejne ppkt g), h), i) i j) w brzmieniu jak w pkt. 1b).

 

2. zmienia zapisy SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp:

a) w pkt XI.2 SIWZ:

Zamiast: (…) 08.04.2019 r. do godziny 11:00.

Powinno być: (…) 16.04.2018 r. do godziny 09:00.

 


 

Białystok, dnia 29.03.2019 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na dzień 08.04.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 08.04.2019 r. godz. 11:30.

 

Zamawiający w związku z przedłużeniem terminu składania ofert:

1. zmienia zapisy SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp:

a) w pkt XI.2 SIWZ:

Zamiast: (…) 05.04.2019 r. do godziny 11:00.

Powinno być: (…) 08.04.2018 r. do godziny 11:00.

2. zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (pliki do pobrania: poz.1):

a) Miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.2).

Zamiast: Data: 05/04/2019, Czas lokalny: 11:00.

Powinno być: Data: 08/04/2019, Czas lokalny: 11:00.

b) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany data: IV.2.7).

Zamiast: Data: 05/04/2019, Czas lokalny: 11:30.

Powinno być: Data: 08/04/2019, Czas lokalny: 11:30.

 


 

Białystok, dnia 13.03.2019 r.

Zamawiający w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), informuje że w dniu 12.03.2019 r. w wyznaczonym w SIWZ terminie, podczas wizji lokalnej dotyczącej Zadania 2 (zgodnie z zapisami SIWZ) poruszano kwestie dotyczące Zadania 1. W związku z powyższym w celu zachowania zasad określonych w art. 7 Pzp Zamawiający postanowił wyznaczyć dodatkowy termin wizji lokalnej, który będzie dotyczył obu Zadań, na dzień 18.03.2019 r. godz. 12:00 (zbiórka – Białostockie Centrum Onkologii, Dział Administracyjno-Eksploatacyjny, ul. Ogrodowa 12, budynek „C”, I – piętro).

Kwestie poruszane na wizji lokalnej w dniu 12.03.2019 r. oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytania o sposób:

1. Dostawy urządzeń – Zamawiający wskazał opisane w SIWZ dwie drogi dostawy.

2. Zasilania w parę – Zamawiający potwierdził, że oba sterylizatory będą zasilane parą czystą po przetwornicy pary, a obie myjnie-dezynfektory parą technologiczną.

3. Zasilania w parę – Zamawiający wskazał, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) obie myjnie-dezynfektory oraz oba sterylizatory zasilane będą parą z instalacji pary, a w przypadku awarii tej instalacji wymagamy, aby w 1 myjni-dezynfektorze i 1 sterylizatorze były elektryczne wytwornice pary. Czyli w przypadku braku centralnej pary może pracować 1 myjnia-dezynfektor i 1 sterylizator z własną, elektryczną wytwornicą pary.

4. Zasilania w sprężone powietrze – Zamawiający wskazał, że oba sterylizatory mają być zasilane sprężonym powietrzem z instalacji szpitala Zamawiającego, a dodatkowo ma być sprężarka na wypadek zaniku ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza. Przypomniano, że zgodnie z OPZ będą dodatkowe punkty za automatyczne przełączanie z sieci szpitalnej na sprężarkę w przypadku zaniku ciśnienia w instalacji szpitalnej. Wymagane jest przełączanie ręczne lub automatyczne.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 13.03.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ, tj.:

a) w pkt III.3.1) a) SIWZ:

Zamiast: Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie, sterylizatory, myjnia do obuwia.

Powinno być: Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie, sterylizatory, myjnia do obuwia, suszarka.

b) w Załączniku nr 1.1 do SIWZ, w tabeli dotyczącej Podzadania 1, dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„Suszarka z wyposażeniem (w zakresie określonym w Załączniku nr 2.1 Zmieniony)”

c) w Załączniku nr 2.1 do SIWZ, dodaje się pkt „VI. SUSZARKA – 1 szt.”

Pkt VI szczegółowo opisano w Załączniku nr 2.1 Zmieniony do SIWZ.

d) w Załączniku nr 2.1 do SIWZ:

Zamiast: Podzadanie 1 – Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie, sterylizatory, myjnia do obuwia.

Powinno być: Podzadanie 1 – Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie, sterylizatory, myjnia do obuwia, suszarka.

e) w Załączniku nr 2.1 do SIWZ:

- w pkt I.56, II.57, III.59, IV.55 i V.43 (w kolumnie 3):

Zamiast: Wg wzoru: (Pkt = najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku

Powinno być: Wg wzoru: Pkt = (najniższa wartość w ofertach / wartość w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku

- w pkt I.57, II.58, III.60, IV.56 i V.44 (w kolumnie 3):

Zamiast: Wg wzoru: (Pkt = najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku

Powinno być: Wg wzoru: Pkt = (najniższy koszt w ofertach / koszt w badanej ofercie) x 10 pkt, zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku

- w pkt I.47-49, II.47-49, III.52, 53, IV.49 i V.38 (w kolumnie 3):

Zamiast: Wg wzoru: (Pkt = najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie)

Powinno być: Wg wzoru: Pkt = (najniższe zużycie w ofertach / zużycie w badanej ofercie)

 

f) w Załączniku nr 2.1 do SIWZ, w tabeli „Zapisy dotyczące Podzadania 1 i 2” dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7.

Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oferowanego w Podzadaniu 1 w pkt VI z oferowanymi urządzeniami w Podzadaniu 1 w pkt I, II, III i IV.

Określenie wspólny wytwórca w rozumieniu jak w pkt 1 powyżej.

Tak/Nie

 

Parametr podlegający ocenie w kryterium

Ocena techniczna

 

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

 

g) w pkt 9 w Załączniku nr 3 do SIWZ, dodaje się ppkt 17 w brzmieniu:

pkt VI.16: Deklaracji zgodności producenta i certyfikatu zgodności CE z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC.”

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

 

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

a) Podzadanie 1: Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie,sterylizatory,myjnia do obuwia.

Powinno być:

a) Podzadanie 1: Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie, sterylizatory, myjnia do obuwia, suszarka.

 

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

a) Podzadanie 1: Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie,sterylizatory,myjnia do obuwia.

Powinno być:

a) Podzadanie 1: Zakup i montaż sprzętu środków trwałych na wyposażenie sterylizatorni: myjnie, sterylizatory, myjnia do obuwia, suszarka

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

Zamawiający zamieszcza Załączniki nr 1.1 Zmieniony, 2.1 Zmieniony i 3 Zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 14, 15 i 16). Zamieszczone załączniki uwzględniają powyższe zmiany treści SIWZ oraz zastępują Załączniki nr 1.1, 2.1 i 3 do SIWZ.

 


 

Białystok, dnia 06.03.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup i montaż wyposażenia centralnej sterylizatorni

nr referencyjny DZP-PN/4/2019

Identyfikator postępowania: b9fd582c-1e26-4607-abec-df0260b9db93

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105021-2019:TEXT:PL:HTML

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 046-105021)

2 - SIWZ

3 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4 - Załącznik nr 1.1 - Formularz cenowy (Zadanie 1)

5 - Załącznik nr 1.2 - Formularz cenowy (Zadanie 2)

6 - Załącznik nr 2.1 - Opis wymagań i parametrów (Zadanie 1)

7 - Załącznik nr 2.2 - Opis wymagań i parametrów (Zadanie 2)

8 - Załącznik nr 2.3 - Projekt (rzut parteru) - sterylizatornia

9 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń Wykonawcy

10 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

11 - Załącznik nr 5.1 - Wykaz dostaw (Zadanie 1)

12 - Załącznik nr 5.2 - Wykaz dostaw (Zadanie 2)

13 - kluczpub_oferta_postepowanieid_b9fd582c-1e26-4607-abec-df0260b9db93.asc

14 - Załącznik nr 1.1 Zmieniony - Formularz cenowy (Zadanie 1)

15 - Załącznik nr 2.1 Zmieniony - Opis wymagań i parametrów (Zadanie 1)

16 - Załącznik nr 3 Zmieniony - Wzór oświadczeń Wykonawcy

17 - Zapytania i udzielone wyjaśnienia z dnia 08.04.2019 r.

18 - Załącznik nr 2.1 Zmieniony 2 - Opis wymagań i parametrów (Zadanie 1)

19 - Załącznik nr 2.2 Zmieniony - Opis wymagań i parametrów (Zadanie 2)

20 - Załącznik nr 3 Zmieniony 2 - Wzór oświadczeń Wykonawcy

21 - Rzut pomieszczeń 1

22 - Rzut pomieszczeń 2

23 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej