BCO logo mini

Białystok, dnia 26.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
   Cena
    Gwarancja
    Parametry
Zadanie 1 (Część 1)
1
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. J.K. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
     -
      -
      -
    -
 
2
VERSAMED B. Gregorek, Ł. Giczan s.c.
ul. Zwycięstwa 18, 15-703 Białystok
     60,00
     20,00
     20,00
    100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Gwarancja 20% i Parametry 20%

 


Białystok, dnia 24.06.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w Zadaniu 2. W tym zadaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Wykonawca

Cena

najkorzystniejszej oferty

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. J.K. Ordona 2A, 01-237  Warszawa.

12.457,44 zł

7.659,70 zł

 

 


Białystok, dnia 12.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

 1. do dnia 12.06.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  Oferta nr 1:

  Tronus Polska Sp. z o.o., ul. J.K. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

  Okres gwarancji:

  a)    dotyczy Zadania 1: 36 miesięcy
  b)    dotyczy Zadania 2: 36 miesięcy

  Zadanie 1  –       445.862,70 zł
  Zadanie 2  –         12.457,44 zł

  Oferta nr 2:

  VERSAMED B. Gregorek, Ł. Giczan s.c., ul. Zwycięstwa 18, 15-703 Białystok

  Okres gwarancji:

  a)    dotyczy Zadania 1: 36 miesięcy

  Zadanie 1  –       355.469,13 zł 2. Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  Zadanie 1 – 382.870,30 zł, Zadanie 2 – 7.659,70 zł.
 3. na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania).

Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej


Białystok, dnia 07.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zmienia zapisy treści SIWZ.

 1. W dodanym w dniu 06.06.2019 r. pkt VI.3.c) SIWZ:

  Zamiast: (dotyczy Zadania 1)
  Powinno być: (dotyczy Zadania 1 poz. 25, 26, 43, 50 i 53)

 2. W Załączniku nr 2.1 do SIWZ:
  1. dodaje się kolumnę 6a „Parametry oferowane”,
  2. dla poz. 25, 26, 43, 50 i 53 komórka w kolumnie 6a otrzymuje postać:

   Parametry oferowane

   6a

    

   Podać: typ/model, producent:

    

   Wykonawca zobowiązany jest podać typ/model i producenta oferowanego produktu,
  3. w kolumnie 5 „Opis wymagań” dla poz. 50 dodaje się zapis w brzmieniu: „Wyrób medyczny. Certyfikat CE.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (pliki do pobrania: poz.1):

w pkt III.6) ogłoszenia:

Zamiast: (dotyczy Zadania 1)
Powinno być: (dotyczy Zadania 1 poz. 25, 26, 43, 50 i 53)

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 2.1 zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania). Zamieszczony załącznik uwzględnia wprowadzone zmiany oraz zastępuje Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 2.1 zmieniony - SOPZ-Formularz cenowy (Zadanie 1)


Białystok, dnia 06.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na dzień 12.06.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 12.06.2019 r. godz. 11:30.

Zamawiający w związku z przedłużeniem terminu składania ofert:

 1. zmienia zapisy SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp:
  a) w pkt XI.2 SIWZ:

Zamiast: (…) 07.06.2019 r. do godziny 11:00.
Powinno być: (…) 12.06.2019 r. do godziny 11:00.

 1. zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (pliki do pobrania: poz.1):
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.6.2).

Zamiast: Data: 2019-06-07, godzina: 11:00.
Powinno być: Data: 2019-06-12, godzina: 11:00.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp zmienia zapisy treści SIWZ:

 1. w pkt VI.3 dodaje się ppkt c) w brzmieniu:

c) (dotyczy Zadania 1) opisów lub innych podobnych materiałów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia (np. firmowych materiałów i informacji z parametrami technicznymi, kart katalogowych, folderów, ulotek itp.), przetłumaczonych na język polski, pochodzących od producenta lub dystrybutora urządzeń/sprzętów/mebli.
W przypadku braku w dostarczonych opisach lub materiałach, o których mowa powyżej, potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę parametru/wartości wymaganej przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą tj. zadeklarowanie wymaganych parametrów/wartości w Załączniku nr 2.1.

 1. w związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (pliki do pobrania: poz.1):

w pkt III.6) dodaje się zapis w brzmieniu:

(dotyczy Zadania 1) opisy lub inne podobne materiały dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (np. firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty katalogowe, folderów, ulotek itp.), przetłumaczone na język polski, pochodzące od producenta lub dystrybutora urządzeń/sprzętów/mebli.
W przypadku braku w dostarczonych opisach lub materiałach, o których mowa powyżej, potwierdzenia spełniania przez oferowaną dostawę parametru/wartości wymaganej przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą tj. zadeklarowanie wymaganych parametrów/wartości w Załączniku nr 2.1.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Białystok, dnia 05.06.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 04.06.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych):

Dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz cenowy – Zadanie 1

Zapytanie 1:   

Dot. Kanapa z funkcją spania i pojemnikiem na pościel - AF2: Dot. poz. ll:
Czy Zamawiający dopuści kanapę z funkcją spania opisaną poniżej?
* konstrukcja - płyta wiórowa, drewno
* wysokiej jakości pianka tapicerska, materiały usztywniające
* funkcja spania
* pojemnik na pościel
* masywne podłokietniki
* nóżki w kolorze aluminium
* cała wersalka na sprężynie
* szerokość - 223 cm
* wysokość - 93 cm
* głębokość - 84 cm
* powierzchnia spania - 190/120 cm
* głębokość siedziska - 56 cm
* wysokość do siedziska - 44 cm
* szerokość siedziska bez podłokietników - 190 cm
* szerokość podłokietnika - 16 cm

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 2:

Dot.  Blat roboczy – B16, Lp3. Blat roboczy – B6, Lp. 9 Blat roboczy – BL22
Czy Zamawiający dopuści powyższej wymienione blaty robocze o grubości 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej, odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące?

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 3:

Dot.  Krzesło – Bd12
Czy Zamawiający dopuści krzesło o szerokości siedziska 42 cm?

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 4:

Dot. Fotel biurowy komputerowy – Bd2
Czy Zamawiający dopuści fotel biurowy opisany poniżej?
Wysoki, ergonomiczny fotel z regulowanymi podłokietnikami góra-dół. Fotel wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm Epron Syncron z możliwością regulacji głębokości siedziska oraz kąta pochylenia siedziska. Wytrzymały i solidny fotel przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy biurku.
Oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1,
» Regulowana siła oporu oparcia,
» Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
» Anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu,
» Regulowane (góra-dół) podłokietniki z miękkimi nakładkami,
» Regulowana wysokość siedziska,
» Podstawa:
   - z polerowanego aluminium,
» Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych (za dopłatą),
» Dostępna wersja stacjonarna,
» Elementy metalowe: CHROME,
» Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex,
Wysokość całkowita 1200-1335 mm, wysokość siedziska 460-595 mm, wysokość oparcia 740 mm, Wymiary siedziska 50 x 45 cm

Wyjaśnienie 4:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca wypełniając Załącznik nr 2.1 zobowiązany jest do naniesienia na ww. załączniku dopuszczonych oferowanych parametrów.

Zapytanie 5:

Dot. Fotel miękki socjalny + opisowe – Bd4
Czy Zamawiający dopuści fotel miękki socjalny o wysokości siedziska od podłogi 45,5 cm, szerokości siedziska 39,5 cm, bez możliwości sztaplowania? Nogi stalowe w kształcie litery ,,V’’ wykluczają możliwość sztaplowania.

Wyjaśnienie 5:

Odp. Zamawiający dopuszcza fotel bez możliwości sztaplowania, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Wykonawca wypełniając Załącznik nr 2.1 zobowiązany jest do naniesienia na ww. załączniku dopuszczonych oferowanych parametrów.

Zapytanie 6:

Dot. Szafa ubraniowa-narzędziowa – Ca2
Czy Zamawiający dopuści szafę ubraniowo-narzędziową o konstrukcji płycinowej w  całości (łącznie z plecami ) wykonaną z płyty  meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3, z nóżkami do regulacji poziomu, dzielona w pionie na 2 równe części z drzwiczkami zamykanymi na kluczyk.  W lewej części sekcja ubraniowa z jedną półka na wysokości ok 40cm na buty oraz druga górna półka o wysokości min. 25cm, drążek ubraniowy na wieszaki, haczyk oraz w jednej części lusterko. W prawej części 5 półek (łącznie z środkową zespalającą - stałą)?

Wyjaśnienie 6:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 7:

Dot. Chłodziarka duża zamiast Tg1 – Ch1
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 154 x 60 x 63 cm, klasa energetyczna A+, pojemność chłodziarki 202l/zamrażarki 53 l, wyposażona w 1 półka w zamrażarce, 2 szuflady na warzywa i owoce, 4 półki szklane w chłodziarce, 7 półek w drzwiach?

Wyjaśnienie 7:

Tak, Zamawiający dopuszcza.
Wykonawca wypełniając Załącznik nr 2.1 zobowiązany jest do naniesienia na ww. załączniku dopuszczonych oferowanych parametrów.

Zapytanie 8:

Dot. Drabinka 5 stopni – Dr5
Czy Zamawiający dopuści drabinę o nośności 120 kg, rozkładana w kształcie litery ,,A’’, gumowe stopki, z jednej strony 4 stopnie w tym jeden większy jako podest, zasięg pracy 2275 cm, wymiary transportowe 11,5 x 145 x 43 cm?

Wyjaśnienie 8:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 9:

Dot. Biurko meblowe o symbolach: Ea6; Ea6-100; Ea6-80; Ea6-80 trap; Ea7
Czy Zamawiający dopuści biurka z blatem o grubości 28 mm?

Wyjaśnienie 9:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 10:

Dot. Stoliki o symbolach: Eh3; Eh3-1; Ei1; Ei2
Czy Zamawiający dopuści stoliki o grubości blatu 28 mm?

Wyjaśnienie 10:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 11:

Dot. Kozetka do badań – Gb5
Czy Zamawiający dopuści kozetkę wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, leże dwusegmentowe pokryta materiałem zmywalnym odpornym na środki dezynfekcyjne, zagłówek regulowany w zakresie 45+ z uchwytem na prześcieradło, wymiary 185 x 56 x 50 cm?

Wyjaśnienie 11:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 12:

Dot. Kozetka do badań elektryczna – Gb5el
Czy Zamawiający dopuści kozetkę elektryczną opisaną poniżej?
Kozetka z regulacją elektryczną za pomocą siłownika elektrycznego, blat dwuczęściowy z zatyczką w podgłówku oraz w leżu, tapicerka skóropodobna, 4 regulowane stopki oraz kółka chowane, pilot ręczny do regulacji elektrycznej, wymiary 200 x 69 x 64-84 cm. Regulacja kąta nachylenia nagłówka od -60 stopni do +45 stopni, dopuszczalne obciążenie 150 kg.

Wyjaśnienie 12:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 13:

Dot. Konsole o symbolach: K, KS190
Czy Zamawiający dopuści konsolę z blatem o grubości 28 mm?

Wyjaśnienie 13:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 14:

Dot. Ławka do przebierania – LdP
Czy Zamawiający dopuści ławkę na stelaży metalowym malowanym proszkowo, listwy wykonane z MDF, ławka o wymiarach 120x40x40 cm?

Wyjaśnienie 14:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 15:

Dot. Ławka do przebierania na druga ścianę – LdP1
Czy Zamawiający dopuści 2 ławki na stelażu metalowym malowanym proszkowo, listwy wykonane z MDF, ławki o wymiarach 200x40x40 cm?

Wyjaśnienie 15:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 16:

Dot. Lampka na biurko – Led1
Czy Zamawiający dopuści lampkę LED z 36 źródłami światła, jasność 260 lm, moc maksymalna 1x18W, z funkcją przyciemnienia, wymiary 13,3 x 13,3 x 50,5 cm?

Wyjaśnienie 16:

Tak, Zamawiający dopuszcza.
Wykonawca wypełniając Załącznik nr 2.1 zobowiązany jest do naniesienia na ww. załączniku dopuszczonych oferowanych parametrów.

Zapytanie 17:

Dot. Szafa 3x4 z nadstawką – N1200
Czy Zamawiający dopuści szafę o grubości blatu 28 mm?

Wyjaśnienie 17:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 18:

Dot. Szafa biurowa o symbolach: N196; N196-1; N196-2; N196-4
Czy Zamawiający dopuści szafę o grubości ścian zewnętrznych 18 mm?

Wyjaśnienie 18:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 19:

Dot. Szafa 3x3 z nadstawką – N900
Czy Zamawiający dopuści szafę o grubości blatu na zewnątrz 28 mm?

Wyjaśnienie 19:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 20:

Dot. Parawan z tkaniną nieprzemakalną – Pa1
Czy Zamawiający dopuści parawan wykonany jest ze stali, posiada kółka jezdne z hamulcem. Wysięgnik parawanu wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów, długość 70-200 cm, wysokość 150-170 cm, głębokość 51 cm?

Wyjaśnienie 20:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 21:

Dot. Regały o symbolach: R10/4; R12/5; RFa1; Rp100;
Czy Zamawiający dopuści grubości ścian zewnętrznych i półek 18 mm?

Wyjaśnienie 21:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 22:

Dot. Zestaw do sprzątania – SZM90
Czy Zamawiający dopuści wózek opisany poniżej?
Bardzo funkcjonalny wózek serwisowy, w którego skład wchodzi wózek na kółkach chromowanej, dwa wiadra o pojemności 20 litrów i dwa o pojemności 6 litrów w niebieskich i czerwonych kolorach, prasa do wyciskania mopa w czerwono-niebieskim kolorze, oraz worek na śmieci. Wymiary 785x680x1230 mm.

Wyjaśnienie 22:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zapytanie 23:

Dot. Wieszak stojący na ubrania i paraole – WsPa1
Czy Zamawiający dopuści wieszak wykonany z drewna bukowego, z obręczą na parasole, korona wieszaka obrana z górnym rzeźbieniem, wysokość 185 cm, szerokość podstawy i korony 60 cm?

Wyjaśnienie 23:

Tak, dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymagań:
Wykonany z litego drewna. Wieszak na 4-6 nóżkach wygiętych w „X i połączonych 2 kółkami drewnianymi co tworzy obręcze do wkładania parasoli. W koronie 6-8 haków na ubrania wykonanych z litego drewna w kształcie litery „S” połączonych drewnianym kołem dla usztywnienia.
Wykonawca wypełniając Załącznik nr 2.1 zobowiązany jest do naniesienia na ww. załączniku dopuszczonych oferowanych parametrów.

Zapytanie 24:

Dot. Regał do archiwum do piwnicy – Rp60/80
Czy Zamawiający dopuści regały przesuwne opisane poniżej?
System regałów przesuwnych
10 modułów o długości 400 cm (4 x 100)
Ilość regałów w module: 4
Wymiary półki: 1000 x 400 mm
Wysokość orientacyjna: 2000 mm.
Wyposażona w 5 przestawnych półek.
Końcowy podwójny regał z przesuwnymi drzwiami.
Mobilna podstawa na szynie.
Zamek
Rączka do przemieszczania regału
Uchwyt magnetyczny na etykietę

Wyjaśnienie 24:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 


BCO logo mini

Białystok, dnia 31.05.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę i montaż wyposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej
nr referencyjny DZP-PN/13/2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=489c8412-41f3-47c5-8a67-d4e55e9520ae

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (555031-N-2019)

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 - SOPZ-Formularz cenowy (Zadanie 1)

Załącznik nr 2.2 - SOPZ-Formularz cenowy (Zadanie 2)

Załącznik nr 3.1 - OPZ–wymagania dotyczące mebli w Zadaniu 1

Załącznik nr 3.2 - OPZ–pomieszczenia z wyposażeniem w meble

Załącznik nr 3.3 - OPZ–Rzut parteru

Załącznik nr 3.4 - OPZ–Rzut piwnicy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczeń

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw (Zadanie 1)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy