BCO logo mini

Białystok, dnia 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin

jednostkowej

dostawy

1

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%


Białystok, dnia 11.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 11.07.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych.
718.799,40 zł

b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 720.000,00 zł brutto.Białystok, dnia 09.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zmienia treść SIWZ w § 7 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ:
Zamiast: (...) w § 5 ust. 13, (...)
Powinno być: (...) w § 5 ust. 6, (...)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 09.07.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Dotyczy wzoru umowy: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 11 ust. 2 wzoru umowy na następujące:
„Odbiorcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w przypadku trzykrotnego naruszenia przez Dostawcę postanowień umowy, tj. w szczególności:
a) naruszenia postanowień § 3 ust. 5, 6 lub 7
b) naruszenia postanowień § 5.”
2. Dotyczy wzoru umowy: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:
„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faksem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 2. Zamawiający zmienia zapisy we wzorze umowy w Załączniku nr 5 do SIWZ. W § 5 po ust. 6 dodaje się ust. 7, w brzmieniu:
„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faksem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału w terminie do 3 dni od daty dostawy”.
Dotychczasowe numery ust. 7, 8 i 9 zmienia się na następujące 8, 9 i 10.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

  


 BCO logo mini

Białystok, dnia 04.07.2019 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę materiałów medycznych do generatora
nr referencyjny DZP-PN/16/2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Pliki do pobrania:
2 - SIWZ