BCO logo mini  

Białystok, dnia 12.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp. 

Nr

oferty

Wykonawcy

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Zadanie 1 (Część 1) – Modernizacja serwerowni.

1

Perceptus Sp. z o.o.

ul. Drzewna 30/2A

65-140 Zielona Góra

57,30

40,00

97,30

-

3

Syntis Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 11/1

15-523 Grabówka

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 2 (Część 2) – Serwer kopii stacji roboczych.

2

Storage IT Sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 6,

71-441 Szczecin

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 Uzasadnienie wyboru

 Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Gwarancja 40%

 


Białystok, dnia 11.12.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1:

Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra

Zadanie 1

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zadanie 1

Cena brutto – 1.178.480,22 zł

Oferta nr 2:

Storage IT Sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Zadanie 2

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zadanie 2

Cena brutto – 32.767,20 zł

Oferta nr 3:

Syntis Sp. z o.o., ul. Ciołkowskiego 11/1, 15-523 Grabówka

Zadanie 1

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zadanie 1

Cena brutto – 1.125.355,29 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 – 1.131.600,00 zł, Zadanie 2 – 33.210,00 zł.

c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:

Plik do pobrania:Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej


Białystok, dnia 09.12.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), zmienia w pkt. XI.2 treść SIWZ tj.: przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 11.12.2019 r. godz. 10:00.

W związku ze zmianą SIWZ oraz na podstawie art. 12a ust. 3 i art. 11c Pzp, Zamawiający informuje, że zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj.: w sekcji IV pkt. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-11, godzina: 10:00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 06.12.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1. W Załączniku nr 2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 1.4 1.4 Serwer fizyczny do środowiska dedykowanego dla Zakładu Radioterapii wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki, Zamawiający specyfikuje:

 

Certyfikaty

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019

 

Czy Zamawiający dopuści serwer bez certyfikatu dla WindowsServer 2008 R2 x64? Żaden ze światowych producentów serwerów obecnie sprzedawanych nie wspiera Windows Server 2008 R2 x64, a dodatkowo sam producent systemu z końcem roku wycofuje wsparcie dla Windows 2008.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 Pzp)

UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas wypełniania Załącznika nr 2, naniósł w ww. załączniku dopuszczone oferowane parametry.

Ad 1. Zamawiający dopuszcza serwer bez certyfikatu dla Windows Serwer 2008 R2 x64.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


Białystok, dnia 06.12.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), zmienia treść SIWZ w pkt. III.6:

Zamiast:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Powinno być:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jedno lub dwa zadania wyszczególnione w pkt 2. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań.

 


Białystok, dnia 04.12.2019 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚĆI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje, że w oparciu o art. 11c Pzp zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj.:

Zamawiający w sekcji IV pkt. 6.6) dodaje następujący tekst: Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


 
BCO logo mini
Białystok, dnia 03.12.2019 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum Onkologii
nr referencyjny DZP.261.6.2019
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ