BCO logo mini
Białystok, dnia 05.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Parametry
Część nr 1, Zadanie 1.
1
bioMérieux Polska Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 2, Zadanie 2.
1
bioMérieux Polska Sp. z o.o.
ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wy
boru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Parametry 40%

Białystok, dnia 02.06.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje:
a) do dnia 02.06.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
Oferta nr 1:
bioMérieux Polska Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Zadanie 1:
Cena brutto 476.798,71 zł
Zadanie 2:
Cena brutto 85.768,83 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 – 464.743,00 zł, Zadanie 2 – 88.028,00 zł.

 
Białystok, dnia 29.05.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniu 28.05.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. Dotyczy rozdziału III punkt 7: Okres ważności materiałów wymienionych w pkt 1.1) a i b oraz §2 ust. 2 projektu umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na terminy ważności dla zadania 1 opisane zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku 3.1 punkt II Wymagania dotyczące oferowanych odczynników, 2. Terminy ważności podłoży na płytkach:
a) minimum 4-6 tygodni dla pożywek (podłoży) zawierających krew,
b) minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek (podłoży)?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić minimalnego terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ na 3 miesiące.
2. Dotyczy zadania nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora z roku 2018 w pełni sprawnego, objętego pełną gwarancją serwisową wymaganą w SIWZ?
3. Dotyczy zadania nr 2: Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora z roku 2018 w pełni sprawnego, objętego pełną gwarancją serwisową wymaganą w SIWZ?
4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 1 i 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi analizatorów w formie papierowej, jeżeli otrzyma wymagane dokumenty na płycie CD, Wykonawca dodatkowo udostępni adres bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne instrukcje producenta w języku polskim?
5. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 1 i 2 II. Wymagania dotyczące oferowanych odczynników punkt Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu na czas nie dłuższy niż 4 lub 5 dni? Uzasadnienie: ze względu na obowiązujące procedury reklamacyjne Wykonawca nie będzie wstanie zrealizować reklamacji w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
6. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 1 i 2 „Warunki gwarancji i serwisu” oraz §6 ust. 2 umowy dzierżawy - Czy Zamawiający wyraz zgodę na czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?
7. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 1 i 2 zał. nr 3.1. oraz zał. nr 3.2 punkt II. Wymagania dotyczące oferowanych odczynników podpunkt dotyczący Świadectwa kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ, jeśli Wykonawca udostępni adres bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości do samodzielnego pobrania przez użytkownika?
8. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zadanie 2 – Czy Zamawiający wymaga minimum 6 miesięcznego terminu ważności dla butelek zgodnie z pkt. 15, a terminy ważności podłoży w butelkach z pkt. 2 „II. Wymagania dotyczące oferowanych odczynników” zostały podane omyłkowo?
9. Dotyczy załącznika 3.2 II. Wymagania dotyczące oferowanych odczynników punkt 1. Parametry graniczne dla podłoży w butelkach podpunkt 5 Czy Zmawiający wyrazi zgodę, aby nadruk na butelce zawierał nazwę pożywki, nr serii, datę ważności, a inne dane będą zapisane w postaci kodu kreskowego oraz odstąpi od wymogu podania „godziny rozlania”? Uzasadnienie: ten parametr dotycz podłoży gotowych na płytkach.
10. Dotyczy załącznika nr 5 „Oświadczenie Wykonawcy”, pkt. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie dodatkowego oświadczenia, w którym Wykonawca zdeklaruje, które produkty nie zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych? Nie wszystkie produkty wymagane przez Zamawiającego są wyrobami medycznymi.
11. Dotyczy załącznika nr 5 „Oświadczenie Wykonawcy”, pkt. 11 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia zgłoszeń/ powiadomień i wyrazi zgodę na przesłanie na każde żądanie tylko deklaracji zgodności CE? Uzasadnienie: deklaracją zgodności CE jest wystarczającym dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu, świadczącym o jego zgodności z wymaganiami zasadniczymi, bowiem dokonanie zgłoszenia/ przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno- techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę wyrobu medycznego jest poświadczeniem zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami UE.
12. Dotyczy załącznika nr 5 „Oświadczenie Wykonawcy”, pkt. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i tym samym uzna warunek dostarczenia dokumentów za spełniony? Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać dokumenty ze strony oraz sprawdzić, które odczynniki nie zawierają w swoim składzie substancji niebezpiecznych.
13. Dotyczy załącznika nr 5 „Oświadczenie Wykonawcy”, pkt. 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się materiały producenta i tym samym uzna warunek dostarczenia dokumentów za spełniony? Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać dokumenty ze strony w dowolnym czasie.
14. Dotyczy Umowy (6.1): §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 lub 5 dni roboczych? Uzasadnienie: Wskazany przez Zamawiającego termin jest terminem niemożliwym do dotrzymania w zw. z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego wydłużenie.
15. Dotyczy Umowy (6.1): §4 ust. 7 lit. a i b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie?
16. Dotyczy Umowy (6.2): §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin?
17. Dotyczy Umowy (6.2): §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Dzierżawca zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu na swój koszt od ognia i innych zdarzeń losowych.”?

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający dopuszcza terminy ważności dla Zadania 1 opisane zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 3.1 punkt II.2 „Terminy ważności podłoży na płytkach” (tj. minimum 4-6 tygodni dla pożywek (podłoży) zawierających krew i minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek (podłoży)) wraz z odpowiednią adnotacją na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), zawierającą informację o oferowanych powyższych terminach.
Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie analizatora o roku produkcji nie wcześniejszym niż 2018.
Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie analizatora o roku produkcji nie wcześniejszym niż 2018.
Ad 4. Zamawiający dopuszcza.
Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę i ustala czas odpowiedzi: nie dłuższy niż 4 dni.
Ad 6. Zamawiający wyraża zgodę i ustala termin reakcji serwisu: maksymalnie do 48 godzin.
Ad 7. Tak.
Ad 8. Zamawiający zmienia treść SIWZ, tj. w Załączniku nr 3.2 do SIWZ, w pkt II.2:
Zamiast: „2. Terminy ważności podłoży w butelkach:”
Powinno być: „2. Terminy ważności podłoży: ”
Ad 9. Zamawiający wyraża zgodę.
Ad 10. Zamawiający informuje, że Oświadczenie nr 10 składane na Załączniku nr 5 do SIWZ dotyczy oferowanych urządzeń, tj. dzierżawionych  analizatorów.
Ad 11. Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia zgłoszeń/ powiadomień i wyraża zgodę na przesłanie na każde żądanie tylko deklaracji zgodności CE.
Ad 12. Zamawiający wyraża zgodę.
Ad 13. Zamawiający wyraża zgodę.
Ad 14. Zamawiający wydłuża termin: nie dłużej niż 4 dni robocze.
Ad 15. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
Ad 16. Zamawiający wyraża zgodę i ustala termin reakcji serwisu: maksymalnie do 48 godzin.
Ad 17. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


BCO logo mini
Białystok, dnia 25.05.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów
nr referencyjny DZP.261.11.2020

Identyfikator postępowania: 505188d2-7d3d-4e0e-976d-592b5110e6b2

Pliki do pobrania:
2 – SIWZ