BCO logo mini
Białystok, dnia 29.10.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
dostawy
Zadanie 1 (Część 1) – Automatyczny system do Real Time PC.
5
CEPHEID GmbH
Frankfurt am Main 60323
Unterlindau 29
Niemcy
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin dostawy 40%
 

BCO logo mini
Białystok, dnia 22.10.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
Wykonawcy
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
dostawy
Zadanie 2 (Część 2) – Komora laminarna i lampa bakteriobójcza przepływowa.
3
DANLAB Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6A
15-399 Białystok
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 3 (Część 3) – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i wirówka laboratoryjna.
2
„MPW MED. INSTRUMENTS”
Spółdzielnia Pracy
ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
3
DANLAB Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6A
15-399 Białystok
57,59
40,00
97,59
 
Zadanie 4 (Część 4) – Chłodziarki i zamrażarki.
3
DANLAB Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6A
15-399 Białystok
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 6 (Część 6) – Aparatura dozymetryczna.
1
Canberra Packard Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 24b
02-954 Warszawa
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
Zadanie 7 (Część 7) – Stacje do konturowania, unieruchomienia i aplikatory do brachyterapii.
4
Elekta Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4C, bud. D
00-189 Warszawa
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin dostawy 40%
 

BCO logo mini 
Białystok, dnia 21.10.2020 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Zadaniu 5, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp. W tym zadaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Białystok, dnia 12.10.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 12.10.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
Canberra Packard  Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 24b, 02-954 Warszawa
Termin dostawy:
a)  (dotyczy Zadania 6) do 15.12.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 6)  24 miesiące.
Zadanie 6 – 881.280,00 zł
Oferta nr 2:
„MPW MED. INSTRUMENTS” Spółdzielnia Pracy,
ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa
Termin dostawy:
a)    (dotyczy Zadania 3) do 03.12.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 3)  24 miesiące.
Zadanie 3 – 31.967,77 zł
Oferta nr 3:
DANLAB Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok
Termin dostawy:
a)    (dotyczy Zadania 2) do 03.12.2020 r.
b)   (dotyczy Zadania 3) do 03.12.2020 r.
c)    (dotyczy Zadania 4) do 03.12.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 2) 24 miesiące.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 3) 24 miesiące.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 4) 24 miesiące.
Zadanie 2 – 63.832,08 zł
Zadanie 3 – 33.307,20 zł
Zadanie 4 – 63.412,65 zł
Oferta nr 4:
Elekta Sp. z o.o., ul. Inflancka 4C, bud. D, 00-189 Warszawa
Termin dostawy:
a)    (dotyczy Zadania 7) do 15.12.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 7) 24 miesiące.
Zadanie 7 – 1.090.800,00 zł
Oferta nr 5:
CEPHEID GmbH, Frankfurt am Main 60323, Unterlindau 29, Niemcy
Termin dostawy:
a)    (dotyczy Zadania 1) do 09.12.2020 r.
Okres gwarancji: (dotyczy Zadania 1) 24 miesiące.
Zadanie 1 – 431.682.33 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1 – 378.000,00 zł
Zadanie 2 –   87.932,22 zł
Zadanie 3 –   32.152,92 zł
Zadanie 4 –   82.531,40 zł
Zadanie 5 –      19.998,07 zł
Zadanie 6 –    923.940,00 zł
Zadanie 7 – 1.101.600,00 zł
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 
 

Białystok, dnia 06.10.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 02, 05 i 06.10.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:
1. Dot. Zadania 6: Aparatura dozymetryczna, punkt 1, podpunkt 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania matrycy typu OCTAVIUS Detector 1500, która posiada 1405 komór pomiarowych.
2. Dot. Zadania 6: Aparatura dozymetryczna, punkt 2 i 3
W punkcie numer 2, podpunkt 6 oraz punkcie numer 3, podpunkt 17 zadania numer 6, Zamawiający wymaga dostarczenia płasko-równoległej komory 10.5cm3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenie 2 szt. ww. komory.
3. Dot. Zadania 6: Aparatura dozymetryczna, punkt 1, podpunkt 11
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania komputera przenośnego o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 17”.
4. Dot. Zadania 6: Aparatura dozymetryczna, punkt 3, podpunkt 1
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego systemu planowania leczenia ma zostać dostarczony moduł eksportu.
5. Dot. Zadania 6: Aparatura dozymetryczna, punkt 3, podpunkt 20
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3, podpunkt 20 do zaoferowania wodoszczelnej komory płasko-równoległej typu Advanced Markus o objętości czynnej 0,02cm3?
6. Dot. Zadania 6: Aparatura dozymetryczna, punkt 3, podpunkt 18 i 19
Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie i potwierdzenie jednostek dotyczących objętości pomiarowych (cm3/ mm3) detektora półprzewodnikowego i detektora diamentowego wymaganych w punkcie numer 3, podpunkt 18 i 19.
7-11 Dotyczą Zadania 5
7. Prośba o wydzielenie pipet automatycznych oraz wytrząsarki do osobnego pakietu. Oba te rodzaje przedmiotu zamówienia mają inną, odmienną specyfikę zastosowania niż zbiorniki na ciekły azot. Wyodrębnienie tych pozycji do oddzielnego zadania pozwoli na start większej ilości wykonawców.
8. Czy Zamawiający dopuści pipety automatyczne z trzypozycyjnym wskaźnikiem nastawionej objętości?
9. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z orbitą 4 mm?
10. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z regulacją płynną w zakresie 0-2500 rpm?
11. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach (dług. × szer. × wys) 160× 127×130mm?
12. Dot. Zadania 4.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 4 pozycji 1 chłodziarki laboratoryjnej i stworzenie nowego pakietu?
Uzasadnienie: Wydzielenie w/w pozycji spowoduje dopuszczenie szerszego grona Firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy zachowaniu pełnej jakości produktów wymaganych przez Zamawiającego.
13. Dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Uzasadnienie:
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
14. Dot. wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.
Uzasadnienie:
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
15. Dot. SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia. Punkt 4.
Zamawiający w zakresie zadania nr 6 wymaga przeprowadzenia dodatkowego instruktażu dla 4 osób w siedzibie producenta. W okresie panującej pandemii koronowirusa, organizacja tego typu szkolenia poza granicami Polski jest niemożliwa, z oczywistych względów. W związku z tym zwracamy się z prośba o usunięcie tego wymagania.
16-17 Dotyczą Zadania 3.
16. Zwracam się z prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie wyposażenia wirówki w rotor – czy chodzi o probówki o pojemności 50, 15 i 5 ml o stożkowym kształcie dnia?
17. Jednocześnie proszę o doprecyzowanie jakiej średnicy probówka 5ml Zamawiający używa?
18-19 Dotyczą Zadania 2.
18. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych 1049x764x1260 mm oraz wymiarach wewnętrznych 954x602x580 mm?
19. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych 1354x764x1260  mm oraz wymiarach wewnętrznych 1259x602x580 mm?
20. Dotyczy Zadania 4 pkt IV.1 Załącznika nr 3A do SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o mocy 2,0A? W opisie Zamawiający wymaga mocy w innej jednostce miary (kW).
21-23. Dotyczą Zadania 4 pkt IV.2 Załącznika nr 3A do SIWZ.
21. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną z zakresem temperatury w zamrażarce -12/-20ºC?
22. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o pojemności brutto 263 L (lodówka 159 L, zamrażarka 104 L)?
23. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych 1680 x 540 x 595 mm?
24. Dotyczy Zadania 4 pkt IV.3 Załącznika nr 3A do SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 zamrażarki niskotemperaturowej? Podzielenie Pakietu pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość oferentów. Ponadto, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną i utrudnienia związane z dostępnością produktów, zwiększenie ilości pakietów pozwoli na dokładniejsze oszacowanie terminów dostaw oraz dostępności asortymentu.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Ad 2. Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia 2 sztuk komór.
Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Ad 4. Dostarczony moduł eksportu powinien współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem MONACO firmy Elekta.
Ad 5. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Ad 6. Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 3B do SIWZ:
a) w pkt I. Zadanie 6: Aparatura dozymetryczna .3.18)
Zamiast: "...objętość pomiarowa ≤ 0,03 cm3 ..."
Powinno być: "...objętość pomiarowa ≤ 0,03 mm3 ..."
b) w pkt I. Zadanie 6: Aparatura dozymetryczna .3.19)
Zamiast: "...objętość czynna ≤ 0,004 cm3 ..."
Powinno być: "...objętość czynna ≤ 0,004 mm3 ..."
Ad 7. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 8. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 9. Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę z orbitą 4 mm.
Ad 10. Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę z regulacją płynną w zakresie 0-2500 rpm.
Ad 11. Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o wymiarach (dług. × szer. × wys) 160 × 127 × 130 mm.
Ad 12. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 13. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga osobistej obecności osoby upoważnionej przez Wykonawcę do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w praktyce przesyła dwa egzemplarze umowy podpisanie przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego za pośrednictwem poczty na adres Wykonawcy, z prośbą o zwrot jednego egzemplarza podpisanego przez Wykonawcę.
Ad 14. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad 15. Zamawiający informuje, że z uwagi na warunki epidemiologiczne (pandemia koronowirusa) odstępuje od wymogu przeprowadzenia dodatkowego instruktażu dla 4 osób w siedzibie producenta oferowanych urządzeń, o którym mowa w pkt III.4 SIWZ.
Ad 16. Zamawiający informuje, że wymaga probówek o stożkowym kształcie dna.
Ad 17. Zamawiający informuje, że zamierza stosować próbówki 5 ml o średnicy 17 mm.
Ad 18. Zamawiający nie dopuszcza.
Ad 19. Tak, Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych 1354x764x1260 mm oraz wymiarach wewnętrznych 1259x602x580 mm.
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 3A do SIWZ, w pkt II.1.3):
Zamiast: Wymiary wewnętrzne (SxGxH): 95 x 60 x 55 cm +/-5%
Powinno być: Wymiary wewnętrzne (SxGxH): 126 x 60 x 58 cm +/-5%
Ad 20. Tak, Zamawiający dopuszcza chłodziarkę laboratoryjną o mocy 2,0 A.
Ad 21. Tak, Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną z zakresem temperatury w zamrażarce -12/-20 stopni C.
Ad 22. Tak, Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o pojemności brutto 263 L - lodówka 159 L, zamrażarka 104 L.
Ad 22. Tak, Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych 1680 x 540 x 595 mm.
Ad 24. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.


BCO logo mini
 
Białystok, dnia 30.09.2020 r.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę wyposażenia medycznego oddziałów w Białostockim Centrum Onkologii
nr referencyjny DZP.261.24.2020
 
Identyfikator postępowania: 1a5f1a3e-ec66-4265-915a-9d1386816d4af
 
Pliki do pobrania:
2 – SIWZ