EFS kolor 2017BCO logo mini

Białystok, dnia 13.08.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 138o ust. 4 Pzp informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o Pzp pn. Świadczenie usługi rehabilitacji społecznej.

Zamieszczanie informacji:

Obowiązkowe

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Tak

Projekt nr WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Krajowy numer

identyfikacyjny 5065737900000, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, woj. podlaskie,

państwo Polska, tel. 857435913, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 857435913.

Adres strony internetowej (url): www.onkologia.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi rehabilitacji społecznej.

Numer referencyjny:

DZP-US/9A/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi społeczne

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rehabilitacyjnej w ramach realizacji projektu pn.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” tj. świadczenie usługi rehabilitacyjnej społecznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

Tak – Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części.

II.5) Główny Kod CPV: 85320000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone w trybie art. 138o Pzp na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość (zwolnione z VAT) 

Część 1: 42.000,00 zł

Część 2: 47.000,00 zł

Część 3: 47.000,00 zł

Część 4: 47.000,00 zł

Część 5: 45.000,00 zł

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA WYKLUCZONYCH WYKONAWCÓW/ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY

w Części 1 Klub Amazonki w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok – cena 42.000,00 zł

w Części 2 Fundacja X, ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok – cena 47.000,00 zł

w Części 3 Fundacja X, ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok – cena 47.000,00 zł

w Części 4 Fundacja X, ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok – cena 47.000,00 zł

w Części 5 Klub Amazonki w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok – cena 45.000,00 zł

 


EFS kolor 2017

BCO logo mini

 

Białystok, dnia 06.08.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, na podstawie zapisów Rozdziału 14 pkt. 12 Ogłoszenia o zamówieniu (zwanego dalej OoZ) informuje, że na podstawie zapisów Rozdziału 14 pkt. 8 OoZ dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

w kryterium

cena

Oferta najkorzystniejsza

Pakiet 1 (Część 1): Piękno we mnie i wokół mnie

2

Fundacja X

ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok

89,36

-

3

Klub Amazonki w Białymstoku

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Pakiet 2 (Część 2): Hobby sposobem na życie

2

Fundacja X

ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Pakiet 3 (Część 3): Aktywność na nowo

1

Stowarzyszenie Eurydyki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

97,92

-

2

Fundacja X

ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Pakiet 4 (Część 4): Odnaleźć siebie

1

Stowarzyszenie Eurydyki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

95,92

-

2

Fundacja X

ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok

100,00

oferta

najkorzystniejsza

3

Klub Amazonki w Białymstoku

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

97,92

-

Pakiet 5 (Część 5): Żyj zdrowo

1

Stowarzyszenie Eurydyki

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

90,00

-

2

Fundacja X

ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok

95,74

-

3

Klub Amazonki w Białymstoku

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

 

Zgodnie z przyjętymi w OoZ kryteriami: Cena 100%

 

 

Białystok, dnia 31.07.2019 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a) do dnia 31.07.2019 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1:

Stowarzyszenie Eurydyki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Cena brutto oferty:

Część 3 (Pakiet 3): 48.000,00 zł

Część 4 (Pakiet 4): 49.000,00 zł

Część 5 (Pakiet 5): 50.000,00 zł

Oferta nr 2:

Fundacja X, ul. Stołeczna 4/2 lok. 2, 15-879 Białystok

Cena brutto oferty:

Część 1 (Pakiet 1): 47.700,00 zł

Część 2 (Pakiet 2): 47.700,00 zł

Część 3 (Pakiet 3): 47.700,00 zł

Część 4 (Pakiet 4): 47.700,00 zł

Część 5 (Pakiet 5): 47.700,00 zł

Oferta nr 3:

Klub Amazonki w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Cena brutto oferty:

Część 1 (Pakiet 1): 42.000,00 zł

Część 4 (Pakiet 4): 48.000,00 zł

Część 5 (Pakiet 5): 45.000,00 zł

b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1: 50.450,00 zł; Część 2: 50.450,00 zł; Część 3: 50.450,00 zł; Część 4: 50.450,00 zł; Część 5: 50.450,00 zł

 


EFS kolor 2017

BCO logo mini

Białystok, dnia 16.07.2019 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), informuje, że:

A. przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu tj. zmienia treść OoZ w Rozdziale 11 w pkt 2:

Zamiast: Ofertę należy złożyć nie później niż w dniu 17.07.2019 r. do godz. 11:00.

Powinno być: Ofertę należy złożyć nie później niż w dniu 31.07.2019 r. do godz. 11:00.

B. w dniu 15.07.2019 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści OoZ:

ZAPYTANIE:

  1. W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na świadczenie usługi rehabilitacji społecznej o nr DZP-US/9A/2019 i trwającym obecnie sezonem urlopowym (wakacje), zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w wyżej wymienionym konkursie. Braki kadrowe z powodu trwającego okresu urlopowego uniemożliwiają nam złożenie oferty w przetargu. Proszę o min. dwutygodniowe wydłużenie terminu naboru ofert.

WYJAŚNIENIE:

         Ad.1. Termin na złożenie ofert zostaje przedłużony zgodnie z informacją w pkt. A.

Pozostała treść OoZ pozostaje bez zmian.

 


 

EFS kolor 2017

BCO logo mini

Białystok, dnia 09.07.2019 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE W TRYBIE ART. 138o PZP NA ŚWIADCZENIE USŁUGI REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

nr referencyjny DZP-US/9A/2019

Pliki do pobrania:

1 - Ogłoszenie o zamówieniu

2 - Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia

3 - Załącznik 2 - Istotne postanowienia umowy

4 - Załącznik 1 do Istotnych postanowień umowy

5 - Załącznik 3 - Wzór formularza ofertowego

6 - Załącznik 4 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7 - Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

8 - Załącznik 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa