BCO logo mini

Białystok, dnia 03.02.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Nr
oferty
WYKONAWCA
Przyznane punkty w kryterium:
Wybór
Cena
Termin odbioru
odpadów
Razem
1
EMKA S.A.
ul. Jaktorowska 15a
96-300 Żyrardów
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:
Cena – 60%
Termin odbioru odpadów – 40%

Białystok, dnia 29.01.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 29.01.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów.
Termin odbioru odpadów: powyżej 48 godzin do 72 godzin.
Cena brutto 559.742,40 zł.

b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 559.735,90 zł brutto.

Białystok, dnia 27.01.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 29.01.2020 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 29.01.2020 r. godz. 11:30. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej:

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 24.01.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
ZAPYTANIA:
1. W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) do SIWZ pkt. 6 są podane przewidywane miesięczne ilości worków i pojemników jakie ma dostarczyć wykonawca. Podane ilości są zbyt ogólne by wykonawca mógł rzetelnie oszacować koszty dostawy, dlatego proszę o szczegółowe podanie ilości wspominanych produktów z określeniem dokładnej miesięcznej ilości dostarczanych worków i pojemników.
2. W projekcie umowy (załącznik nr 5.1) § 3 pkt. 2 Zamawiający podał przewidywaną ilość odpadów w okresie 12 miesięcy 36.810 kg podczas gdy w formularzu oferty (załącznik nr 1) oraz opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) widnieje ilość 74.040 kg. Która ilość odpadów jest prawidłowa?
3. W projekcie umowy (załącznik nr 5.1) § 5 pkt. 2 Zamawiający umieścił zapis dotyczący płatności faktury VAT w ciągu 60 dni. Proszę o zmianę tego zapisu na 30 dni z racji tego, że obecna sytuacja na rynku odpadów ogranicza nas na przychylenie się do wydłużenia terminu płatności za usługę powyżej 1 miesiąca.
4. W projekcie umowy (załącznik nr 5.1) § 9 proszę o wykreślenie pkt. 5 z racji tego, że zapis nie dotyczy niniejszego postępowania.

WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ad 1. Zamawiający zmienia w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zapis pkt. 6, który otrzymuje brzmienie:
6. Przewidywane miesięczne ilości worków do gromadzenia odpadów i pojemników na tkankę i jej resztki, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu:
a) worki czerwone (poj. 60 l) – 1.200 szt.
b) worki czerwone (poj. 120 l) – 1.200 szt.
c) worki żółte (poj. 120 l) – 250 szt.
d) worki niebieskie (poj. 60 l) – 50 szt.
e) worki niebieskie (poj. 120 l) – 1.000 szt.
f) pojemniki na tkankę i jej resztki (poj. ≥60 l) – 15 szt.
Ad 2. Zamawiający zmienia § 3 pkt 2 wzoru umowy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ):
Zamiast: Wartość umowy wynosi brutto …………………………. słownie: ………………………………….. zł (dla przewidywanej ilości 36.810 kg odpadów medycznych w okresie 12 miesięcy).
Powinno być: Wartość umowy wynosi brutto …………………………. słownie: ………………………………….. zł (dla przewidywanej ilości 74.040 kg odpadów medycznych w okresie 12 miesięcy).
Ad 3. Zamawiający zmienia § 5 pkt 2 wzoru umowy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ):
Zamiast: Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury VAT, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Powinno być: Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Ad 4. Zamawiający wykreśla pkt. 5 w § 9 wzoru umowy (Załącznik nr 5.1. do SIWZ).
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 

BCO logo mini
Białystok, dnia 21.01.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów medycznych
nr referencyjny DZP.261.4.2020
 
Pliki do pobrania:
2 - SIWZ