EFS kolor 2017

BCO logo mini

Białystok, dnia 03.08.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 138o ust. 4 Pzp informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o Pzp pn. Kompleksowa organizacja terapii poznawczo-behawioralnej w ramach projektu pn.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”.

 

Zamieszczanie informacji:

Obowiązkowe

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Projekt nr WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17 p.t. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną, ułatwiający powrót do pracy”.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Krajowy numer

identyfikacyjny 5065737900000, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, woj. podlaskie,

państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 857 435 913.

Adres strony internetowej (url): www.onkologia.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa organizacja terapii poznawczo-behawioralnej w ramach projektu pn.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”.

Numer referencyjny:

DZP.261.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi społeczne

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja terapii poznawczo-behawioralnej (3 turnusy) na którą składają się - przeprowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej, usługa zakwaterowania, usługa wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu pn.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” (zwanego dalej Programem). Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: Nie.

II.5) Główny Kod CPV: 85121270-6, 55120000-7, 55300000-3, 55110000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone w trybie art. 138o Pzp na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość (zwolnione z VAT)

396.675,00 zł

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA WYKLUCZONYCH WYKONAWCÓW/ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, ul. Sekutowicza 3/9, 20-152 Lublin - cena 396.675,00 złEFS kolor 2017
Białystok, dnia 28.07.2020 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z Rozdziałem 14 pkt 13 Ogłoszenia o zamówienia (zwanego dalej OoZ), udostępnia informację na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie Rozdziału 14 pkt. 8 OoZ.
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria 
Razem
Cena
Kwalifikacje osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia
Gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia
Kryterium dodatkowe
1
Fundacja Simontonowski
Instytut Zdrowia
ul. Sekutowicza 3/9
20-152 Lublin
60,00
20,00
10,00
10,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w OoZ kryteriami: Cena – 60%, Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 20%, Gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – 10% i Kryterium dodatkowe – 10%
 

Białystok, dnia 21.07.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 21.07.2020 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:
Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, ul. Sekutowicza 3/9, 20-152 Lublin.
Cena brutto: 396.675,00 zł

b) Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 457.525,00 zł brutto.


EFS kolor 2017
 BCO logo mini
Białystok, dnia 13.07.2020 r.
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE W TRYBIE ART. 138o PZP na kompleksową organizację terapii poznawczo-behawioralnej w ramach projektu pn.: „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”
 
nr referencyjny DZP.261.15.2020
Identyfikator postępowania: 9d01f1d2-0e0d-43dc-b760-ea6856dfa39d
 
Pliki do pobrania: